Akademik Birim

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Açılacak Bölüm/Anabilim Dalı

Ortopedik Protez ve Ortez

Açılacak Bilim Dalı/Program

Ortopedik Protez ve Ortez

 

 

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

ZORUNLU/

SEÇMELİ

DERS İÇERİĞİ

542111101

Temel Anatomi ve Fizyoloji

4

0

4

4

Zorunlu

Anatomi ve Fizyolojiye giriş, Hücre organelleri, Madde alış-veriş metabolizması, Lokomotor Sistem anatomisi ve kemik, eklem ve kas fizyolojisi, Solunum sistemi anatomisi ve fizyolojisi, Dolaşım sistemi anatomisi ve fizyolojisi, Sindirim sistemi, Üriner sistem, Genital sistem, Endokrin sistem, sinir sistemi, duyu organları anatomisi ve fizyolojisi.

Basıc Anatomy and Physiology

Compulsory

Introduction to anatomy and physiology,Cell organelles, Metabolism of substance exchange,Locomotive System anatomy and bone, Joint and muscle physiology,Respiratory system anatomy and physiology,Circulatory system anatomy and physiology, Digestive system, Urinary system,Genital system, Endocrine system, Nervous system, Sense organs anatomy and physiology.

542111102

Mesleki Teknoloji I  

2

0

2

4

 

 

Zorunlu

Temel Kavramlar ve Araçlar, Uzunluk Ölçeme Tekniği, Ölçme Hataları, Kalibrasyon, Kumpaslar, Mikrometreler, Eğeleme, El ile Kesme, Mastarlar, Markalama, Perçinleme, Kaynaklı Birleştirme.

Professional Technology

 

Compulsory

Basic concepts and tools, length measuring technique, measurement errors, calibration, calipers, micrometers,rasping,manual cutting, infinitives, marking, riveting, welded assembly.

542111103

Malzeme Bilgisi I

2

0

2

3

Zorunlu

Malzemelerin Tanımı ve Sınıflandırılması,Madensel Malzemeler,Madensel Olmayan Malzemeler,Malzeme Muayenesi, Malzeme Seçimi,Malzeme Muayene Metotları,Özlülük, Kırılganlık, Yorgunluk,Malzemelerin İçyapılarının İncelenmesi,Metalografik Muayeneler,Kıvılcım Muayenesi, Teknolojik Muayeneler,Alaşımlar, Demirler, Dökme Demirler,Demir Olmayan Metaller,Çelikler,Plastikler,Kompozitler, Seramikler, Korozyon.          

Material Information I

Compulsory

Material identification and classification, Mineral materials, Non-mineral materials, Material inspection, material selection,

Material handling methods, Conciseness, Fragility, Fatigue, Examination of internal structures of materials, Metallographic Experiences, Spark inspection, technological examinations, Alloys, anchors,cast iron, non-ferrous metals,steel, plastics, composites, ceramics, corrosion.

542111104

Desen ve Modelaj

1

2

2

2

Zorunlu

Nesneyi çevresinden soyutlayarak çizgiyle ifade etme, perspektif, anatomik resim, kil ve alçıdan el ve ayak konstrüksiyonu.

Pattern and Modeling

Compulsory

Expression by line make by isolating the object from its surroundings, perspective, anatomical image, clay and gypsum hand and foot construction.

431211301

Yabancı Dil I: İngilizce

2

0

2

2

Zorunlu

Belirteçler; Ön hal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve Sayılamayan isimler; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, Should, Should not, Must, Must not, Can; Karşılaştırmalı yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sıfatlar; Olumlu cümle, Olumsuz cümle ve Soru cümleleri; Bağlaçlar: Ve, Fakat, -ken, Çünkü.  

Foreign Language I: English

Compulsory

Markers; prepositions:place,time, movement; singular and plural names;Tens; Simple Present Tense, Present Continuous Tense, Simple Past Tense; modals;Will,should, should not,must, must not,can; comparative structures; pronouns: person pronouns, possessive titles, adjectives; positive sentence, negative sentences and questionnaires; conjunctions: and, but,while, because.

750011301

Türk Dili I

2

0

2

2

Zorunlu

Dil Nedir: Dilin doğuşuyla ilgili teoriler, Dil-kültür-ulus ilişkisi; Dil Devrimi: Türk Dil Kurumu ve çalışmaları; Dünya Dilleri: Dil aileleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türkiye Türkçesinin Özellikleri: Ses özellikleri, Biçim özellikleri, Cümle özellikleri; Yazım Kuralları; Noktalama İşaretleri; Yazışmalar: Özgeçmiş, Dilekçe, Mektup, İş mektubu, Telgraf.

Turkish Language I

Compulsory

What is language: theories about the birth of language, language-culture-nation relationship; language revolution: turkish language institution and studies; world languages: language families, the place of Turkishness among the world languages, Features of turkey Turkish: audio features, format properties, sentence properties; writing rules; punctuation; correspondence: resume, petition, letter, business letter, telegram.

740011301

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  

2

0

2

2

Zorunlu

Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin Başlaması; Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da Ulusal Mücadeleyi Örgütlemesi; Birinci T.B.M.M.'nin Açılması; 1920-1922 Arası Askeri ve Siyasal Gelişmeler; Devrimler ve Karşı Tepkiler; Anayasal Sistemin Kurulması; Cumhuriyet Döneminde İç ve Dış Siyaset; Türk Devriminin Temel Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce Akımları; Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve Toplumsal Yaşayışta Yapılan Yenilikler; Atatürk İlkeleri ve Bu İlkelerin Genel Nitelikleri; İdeolojik Açıdan Atatürkçülüğün Değerlendirilmesi.

Ataturk's Principles and History of Revolution I

Compulsory

The Backwardness of the Ottoman Society and the State Order and the Reform Movements; Disintegration of the Ottoman State and the beginning of the National Struggle; Mustafa Kemal Pasha's National Struggle in Anatolia;  Opening of the first T.B.M.M.; Military and Political Developments Between 1920-1922;                     Revolutions and Counter-Reactions; Establishment of the Constitutional System; Internal and External Politics in the Republican Era; Basic Characteristics of the Turkish Revolution and the Currents of Thought; Innovations in Law, Education, Economy and Social Life; Atatürk Principles and General Qualifications of These Principles; Evaluation of Atatürkism from the Ideological Perspective.

542111106

İşçi sağlığı ve iş güvenliği

2

0

2

2

Zorunlu

işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel kavramlar, iş kazaları, meslek hastalıkları ve korunma yolları, iş ve iş güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar gibi konularını kapsamaktadır.

Worker’s health and work safety

Compulsory

basic concepts related to worker health and work safety, occupational accidents, occupational diseases and ways of protection, legal legislation related to work and work safety.

542111201

Temel Matematik

2

0

2

3

Seçmeli

Temel kavramlar ve sayı sistemleri, Bölünebilme, rasyonel sayılar, doğal sayılar, sıralama, mutlak değer, üslü sayılar, köklü sayılar, kümeler çarpanlara ayırma, oran-orantı, denklem çözme, Problemler, İşlem, modüler aritmatik, Permütasyon-Kombinasyon, olasılık, geometri

Basic Mathematics

 

Elective

Basic concepts and number systems, Divisibility, rational numbers, natural numbers, sorting, absolute value, exponential numbers, rooted numbers, separation to set of multipliers, ratio-proportion, solving equations, problems, operations, modular arithmetic, permutation-combination, probability, geometry

542111202

Tıbbi Terminoloji

2

0

2

3

Seçmeli

 Hareket sistemi, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, merkezi sinir sistemi, dolaşım sistemi, ürogenital sistem ve diğer organlarla ilgili tıbbi ve radyolojik terimler.

Medical Terminology

 

Elective

Medical and radiological terms related to the movement system, respiratory system, gastrointestinal system, central nervous system, circulatory system, urogenital system and other organs.

542111203

İletişim berecileri

2

0

2

3

Seçmeli

Bu ders, iletişimin tanımını, türlerini, öğelerini, iletişimdeki temel becerileri, empati kurmanın önemini, ben-sen dilini, iletişim çatışmalarını ve çözme yollarını içermektedir.

Communication skills

Elective

This course includes the definition of communication, its types, its elements, basic skills in communication, the importance of empathy, self-knowledge, communication conflicts and ways of solving.

542111204

Engellilik ve Yaşam

2

0

2

3

Seçmeli

engellilik tanımları,modern toplum kurgusu,normal-anormal ayrımlarının inşası,engellillerin ötekileştirilmesi,engellilik politikaları ve AB,Türkiye'de engellilerin durumu,sivil toplum kuruluşlarının engellilik politikaları,engelli hakları.

Disability and Life

 

Elective

disability definitions, fiction modern society, the construction of normal-abnormal distinction of engellil be marginalized, disability policies and the EU, the situation of disabled people in Turkey, disability policy of non-governmental organizations, disability rights.

542111205

Kalite Güvence Sistemi  ve Standatları

2

0

2

3

Seçmeli

Bu derste öğrenciye iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Quality Assurance system and standards

Elective

It is aimed to gain qualifications related to quality assurance and standards in the business life of derste students.

542111206

Müzik

2

0

2

3

Seçmeli

Nefes ve ses çalışmaları, ses Sağlığının korunması, oturarak ve ayakta çalışmanın kuralları, bireysel ve grup çalışmaları, koro eğitimi çalışmalarına giriş, folk-müzik “halay başı kim çeker”, “çamdam sakız akıyor” adlı iki sesli türkü çalışması, İstiklal Marşını koro ile okuma çalışmaları, İstiklal Marşını solo okuma çalışmaları, mutluluk şarkısı (kanon yapma), taşa çaldım ayvam ile narımı adlı türkü çalışması, gül ağacı değilem adlı Türk sanat müziği şarkısı, öğretmen marşı ve yemen türküsü.

Music

Elective

Breathing and voice exercises, sound health protection, the rules of sitting and standing work individual and group work, choral education introduction to the study of folk-music “halay head who pulls”, “gum out the window flows” that are named two voice Turku study, studies, reading of the national anthem with the chorus of the national anthem and reading of the solo work, happy songs (kanon), I named quince and pomegranate stone stole the Turku study, named Rosewood degilem Turkish art music in the song, The teacher's anthem, and The Ballad of Yemen.

 

 

 

542112101

Proteze Giriş

2

0

2

3

Zorunlu

Protez tanımı, tarihçesi ve sınıflandırılması, ampütasyon nedenleri, alt ekstremite ampütasyon seviyeleri, parsiyel ayak ampütasyon ve protezleri, protez ayaklar, diz altı ampütasyonu, diz altı soket tipleri ve protezleri, diz dezartikülasyon protezleri, diz üstü amputasyon ve soket tipleri, üst ekstremite ampütasyon ve parsiyel el protezleri, dirsek altı ve üstü ampütasyon ve protezleri, omuz dezartikülasyon ampütasyon ve protezleri. 

Prosthetic entry

Compulsory

Definition of prosthesis, history and classification, causes of amputation, lower extremity amputation levels, partial foot amputation and prosthesis, prosthetic feet, knee amputation, subserial socket types and prosthetics, knee disarticulation prostheses, lap top amputation and socket types, upper extremity amputation and partial hand prostheses, under and elbow amputation and prosthesis, shoulder disarticulation amputation and prosthesis.

 

 

 

542112102

 

Malzeme Bilgisi II

2

0

2

3

Zorunlu

Kaynaklar, lehimler, iş kazalarından korunma ve iş güvenliği, metaller, plastikler, tekstil ürünleri, cam elyafı, karbon lifler, ağaçlar, deriler, katalizörler, alçılar.

Material Information II

Compulsory

Resources, solders, workplace accident prevention and work safety,metals, plastics, textile products, fiberglass, carbon fibers, Trees, leather, catalysts, gypsum.

 

 

 

542112103

Kinezyoloji- Biyomekanik

2

0

2

2

Zorunlu

Kinezyoloji ve Biyomekaniğin tanımı, Kinetik ve Kinematik Analiz Yöntemleri, Kas, kemik ve Eklem Biyomekaniği, Yürüyüş Analiz Yöntemleri, Patolojik Yürüyüş, Columna Vertebralis Biyomekaniği ve Patomekaniği, Scolyoz, Pelvisin Biyomekaniği ve Patomekaniği, Kemiğin Metabolik Hastalıkları ve Romatizmal Hastalıklar.

 

 

Kinesiology- Biomechanics

Compulsory

Definition of kinesiology and biomechanics, Kinetic and Kinematic Analysis Methods, eyebrow, Bone and Joint Biomechanics, Walking Analysis Methods, Pathological Walking, Columna Vertebralis Biomechanics and Pathomechanism, Scoliosis, Pelvic Biomechanics and Pathomechanism, Kemiğin Metabolic Diseases and Rheumatic Diseases.

542112104

Orteze Giriş

2

2

3

4

Zorunlu

Ayak ve ayak bileğinin biyomekaniği, ayağın patomekaniği, yapısal ayak deformitelerinin patomekaniği, ayak ortezlerinin genel prensipleri, ayak deformite ve problemleri, ayak ortezleri, ayak ayakbileği ortezleri.

Ortho entry

Compulsory

Biomechanics of foot and ankle, pathology of the foot, pathomechanism of structural foot deformities, general principles of foot orthoses, foot deformity and problems,  foot orthoses, foot ankles orthoses.

542112105

Mesleki Teknoloji II

2

2

3

3

Zorunlu

Lehimleme, Kenetli Birleştirme, Kamalı Birleştirme, Pimli Birleştirme, Civatalı Birleştirme, Vidalı Birleştirme, Döverek Şekil Verme, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Protez Ortez Yönetmelik

Professional Technology II

Compulsory

Soldering, Clamping Assembly, Pairing, Piston Assembly, Bolted Connection, Screw Assembly, Deburring, Job Security and Worker Health, prosthetic orthosis regulation.

750012301

Türk Dili II     

2

0

2

2

Zorunlu

Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.

Turkish Language II

Compulsory

To gain the ability to use mother tongue correctly, students who have come to university by acquiring this skill have been studied with examples in order to develop their talents in this area and to write down what they think about, such as derste, punctuation marks and marking rules, composition rules, writing types and writing studies about them. Various novels, poetry books and theater works are also being read and studied. Reading theater is made in the class, and various diction techniques and applied emphasis and intonation lessons are made.

431212301

Yabancı Dil-II: İngilizce

2

0

2

2

Zorunlu

Zamanlar: Şimdiki zaman, Geniş zaman, Geçmiş zaman, Gelecek zaman yapıları; Kipler: Might, Could, Can, Must, May; Zarflar: Yer, Yön, Amaç, Hal zarfları; Sıfatlar: Sıfatların sırası, Karşılaştırma, Üstünlük belirten yapılar; Edilgen Yapı: Şimdiki, Geniş, Geçmiş, Gelecek zamanda edilgen yapı; Şart Cümlecikleri; Sıfat Tümceleri; Aktarım Cümleleri; Fiil Yapıları: TO, -ING; İsim Cümlecikleri; Zarf Cümlecikleri; Karşılaştırmalı Yapılar.

Foreign Language I: English

Compulsory

Tens; Simple Present Tense, Present Continuous Tense, Simple Past Tense; modals; Might, Could, Can, Must, May; Envelopes: Place, Direction, Purpose, Envelopes; Adjectives: Order of adjectives, Comparison, Supersetting structures; Passive Structure: Present, Broad, Past, Future passive structure; Conditional Clauses; Adjective Totals; Transfer Codes; Verb Structure:TO-ING; Noun Clauses; Envelope Clauses; Comparative Constructions.

740012301

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II     

2

0

2

2

Zorunlu

Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin Başlaması; Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da Ulusal Mücadeleyi Örgütlemesi; Birinci T.B.M.M.'nin Açılması; 1920-1922 Arası Askeri ve Siyasal Gelişmeler; Devrimler ve Karşı Tepkiler; Anayasal Sistemin Kurulması; Cumhuriyet Döneminde İç ve Dış Siyaset; Türk Devriminin Temel Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce Akımları; Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve Toplumsal Yaşayışta Yapılan Yenilikler; Atatürk İlkeleri ve Bu İlkelerin Genel Nitelikleri; İdeolojik açıdan Atatürkçülüğün değerlendirilmesi.  

Ataturk's Principles and History of Turkish Revolution  II

Compulsory

Reform of Ottoman Society and State Order and Reforms; Disintegration of the Ottoman State and the beginning of the National Struggle; Mustafa Kemal Pasha's National Struggle in Anatolia; Opening of the first T.B.M.M.; Military and Political Developments between 1920-1922; Revolutions and Counter-Reactions;Establishment of the Constitutional System; Internal and External Politics in the Republican Period; Basic Characteristics of the Turkish Revolution and the Currents of Thought; Innovations in Law, Education, Economy and Social Life; General Principles of Atatürk Principles and Principles;Evaluation of Ataturkism in ideological terms.

542112201

Sağlık Kurumları Yönetimi

2

0

2

3

Seçmeli

Zorunlu Yönetimin tanımı, yönetim biliminin tarihsel

gelişimine ilişkin temel kavramlar bilgisi Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri bilgisi, Yönetim kaynakları bilgisi, Sağlık işletmelerinin amaçları, türleri, hukuksal yapıları, kavrayabilme, Hastanelerin gelişimi, tipleri ve fonksiyonları, kavrayabilme, Yataksız sağlık kuruluşlarını, kavrayabilme, Yönetim kademeleri bilgisi, yönetim süreçlerini açıklayabilme, Devlet karamı, anayasa, yönetim organları, bilgisi, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, kavrayabilme, Türkiye’de hastane işlemleri organizasyonu, kavrayabilme, Uluslarlarası sağlık örgütleri, bilgisi, Türk sağlık finansman kuruluşları bilgisi, Sağlık işletmelerinde personel yönetimi, sağlık mevzuatı bilgisi

Health Facilities Management

Elective

Compulsory The definition of governance, the basic concepts more protective of the historical development of management

science, curative and rehabilitative health services, information, management sources of information, the purpose of health enterprises, types of legal structures, comprehend, development of hospital types and functions, comprehend, Outpatient organizations, to understand, to management of knowledge, to explain the management process, the State land up, constitution, government bodies, information, organization of health services in Turkey, comprehend, organization of hospital operations in Turkey, comprehend, Uluslarlara health organizations, knowledge of the Turkish health financing institutions information, staff management in health care management, health information legislation

542112202

Üniversite Kültürü

 

2

0

2

3

Seçmeli

Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen seminer ve konferanslara katılım 

University Culture

Elective

Participation in seminars and conferences held within the university

542112203

İşaret Dili

2

0

2

3

Seçmeli

Bu dersin amacı, Türkçe İşaret Dili'nin alfabesi, temel kelime ve dilbilgisi yapılarını öğreterek dersi alan öğrencilerin işitme engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamaktır. Engelli bireylerin sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmesine katkı sağlamak ve engellilere sunulan sağlık hizmetlerinde iletişimi kolaylaştırmak, ayrıca sağlık personellerimizin farkındalığını arttırmayı hedeflemektedir. Ayrıca ağlık personelinin işitme engelli bireylerle iletişimini kolaylaştırmak ve engelli vatandaşlara sağlık kurumlarında daha hızlı ve kolay hizmet verebilmek amacıyla, 'işaret dili' dersi amaçlanmıştır. Öğrencilerin; İşitme engelli bireyin sağlık problemlerini anlamaya yönelik,  Parmak alfabesini tanımaları, Türk İşaret Dili (TİD) alfabesini doğru kullanmaları, TİD alfabesi ile kişisel ve aile bilgilerini doğru göstermeleri, Okulun bölümlerini ve görevlilerini TİD ile göstermeleri, Ders adları ve eğitim araçlarını TİD ile göstermeleri, Matematik terimlerini TİD ile göstermeleri, Yemek çeşitlerini TİD ile göstermeleri, Temel besin maddelerini TİD ile göstermeleri, Duygularını TİD ile ifade etmeleri, Trafik ile ilgili temel işaretleri TİD ile göstermeleri beklenmektedir.

Sign language

Elective

vocabulary and grammar and structures to enable you to communicate with deaf people by teaching through this language. Individuals with disabilities benefit more from services offered to the disabled to contribute to health and health the aim of this course of Turkish sign language alphabet, basic vocabulary and grammar and structures to enable you to communicate with deaf people by teaching through this language. Individuals with disabilities benefit more from the health services of the health services for disabled people and to contribute to facilitate communication, it also aims to increase our awareness of health personnel. Also aglik personnel hearing-impaired individuals and people with disabilities in institutions to facilitate communication with the health service in order to provide you with more quick and easy, 'sign language' course is intended to. Students; To understand the health problems of the hearing impaired person, sign language Finger alphabet recognition of Turkish (TID) the correct use of the alphabet, alphabet to correctly show the tid with personal and family information, school Department, and officials with the tid show the Course names, training tools and TID to show with mathematical terms with TID, TID show with types of food, the basic nutrients the show with TID, TID to express their feelings with, the basic marks are expected to tid with traffic.

542112204

İlk Yardım

2

0

2

3

Seçmeli

Genel İlk Yardım Bilgileri, İnsan Vücudu, Hasta/Yaralı ve Olay Yeri Değerlendirmesi, Temel Yaşam Desteği, Solunum Yolu Tıkanıklıkları, Kanamalar ve Şok, Yaralanmalar, Yanıklar, Donmalar, Sıcak Çarpması, Bilinç Bozuklukları (Bilinç Kayıplar, Havale, Kan Şekeri Düşüklüğü, Göğüs Ağrısı), Zehirlenmeler, Hayvan Isırmaları, Göze-Kulağa-Buruna Yabacı Cisim Kaçması, Boğulmalar, Kırıklar, Çıkıklar, Burkulmalar, Taşıma Teknikleri.

First Aid

Elective

General first aid information, Human body, Patient / Injured and Scene Assessment, Basic life support, Respiratory-tract obstructions, Bleeds and Shock, injuries, burns, freezing, Hot Shot, Consciousness Disorders(Consciousness Losses, Money Transfer, Low Blood Sugar, Chest Pain), poisoning, Animal Bites, foreign body escape eye-ear-nose, drowning, fractures, dislocations, sprains, Transportation Techniques.

542112205

Fotoğrafçılık

2

0

2

3

Seçmeli

Fotoğrafa ilişkin temel kavramları bilir. Fotoğraf tarihinde önemli yeri olan usta fotoğrafçıları tanır. Profesyonel ve yarı profesyonel nitelikteki fotoğraf makineleri tanır. Fotoğrafta anlaşılır, ilgi çekici ve estetik kompozisyonlar oluşturabilir. Belirlenmiş bir konu çerçevesinde fotoğraf üretebilir.

Photography

Elective

Knows the basic concepts of the photo. Which has an important place in the history of Photography, the master photographers recognizes. Professional and semi-professional qualifications recognizes the camera. In the photograph understandable, interesting and can create aesthetic compositions. A photo of a particular subject in the frame can produce.

542112206

Davranış Bilimleri

2

0

2

3

Seçmeli

Davranış Bilimleri tanımı, uygulama alanları ve ilişkili bilimler.

Ana davranış kaynakları

Savunma MekanizmalarıNörotik davranış, psikoz, psikosomatik bozukluklarBilimin temel kavramlarını yürütmek Rol, kişilik, sosyal gruplar, liderlik, çatışma, otorite, yönetim, motivasyon, güç, otorite, normlar, statü.Kültür kavramı ve özellikleri. Organizasyon kültürü.

Davranışa yön veren kültürel örüntüler: sosyal değerler, normlar, gelenekler, gelenekler, törenler, anomi. Kültürel süreçler.

Sosyalleşme kavramları, süreçleri, araçları, çeşitleri. Toplumsal tabakalaşma.Duyum ve algı kavramları. Algılama özellikleri, algılama hataları.Öğrenme kuramları. Klasik ve oyuncu koşullanma ve öğrenme.

Bilişsel Öğrenme teorileri.İletişim kavramı, etkili iletişim yeteneklerini kolaylaştırmak için iletişim unsurları.Sağlık bakımı ve hasta ile yakın iletişim. Yaşlı ve pediatrik hastalara yaklaşım. Türkçe bilmeyen hastalara yaklaşım.

Sağır ve dilsiz, gecikmeli görme ve hastalara yaklaşım. Hastalara uyumsuz agresif yaklaşım.

Behavioral sciences

Elective

Definition of behavioral sciences, application areas and related sciences.

Main sources of behavior

Role, personality, social groups, leadership, conflict, authority, management, motivation, power, authority, norms, status.Culture concept and characteristics. Organization culture.

Cultural patterns that guide behavior: social values, norms, traditions, traditions, ceremonies, anomies. Cultural processes.

Socialization concepts, processes, tools, types. Social stratification. The concepts of desire and perception. Detection features, detection errors. Learning theories. Classical and player conditioning and learning.

Cognitive Learning theories. Communication concept, communication elements to facilitate effective communication skills. Health care and close communication with patient. Elderly and pediatric patients approach. Disability approach in Turkish.

Deaf and dumb, delayed vision and illness approach. Aggressive approach incompatible with the disease.

542121101

Protez I

5

4

7

7

Zorunlu

Syme protezleri ve ölçü alma, model işleme  ve laminasyon.  Diz altı protezleri ölçü alma, model işleme ve laminasyon. Diz altı protezlerinde statik ve dinamik ayarlamalar. Diz üstü protezleri, ölçü alma, model işleme ve laminasyon. Diz üstü protezlerinde statik ve dinamik ayarlamalar. Süspansiyon işlemleri. Kalça dezartikülasyon protezleri, ölçü alma, model işleme ve laminasyon. Hemipelvektomi protezleri.

Prosthesis I

Compulsory

Syme prostheses and measurement taking, model processing and lamination, Taking measurements of six knee prostheses, model processing and lamination,Static and dynamical adjustments in lumbar dentures. Suspension operations, Hip disarticulation prostheses, measuring, modeling and lamination. Hemipelvectomy prostheses.

542121102

Meslek Etiği

2

0

2

2

Zorunlu

Meslek etiği dersi etik kavramına dair temel kavramları, ahlaki kuralları ve değerler sistemini anlatır. Sağlık çalışanının  sahip olması gereken erdemleri, değerleri ve etik kodları tanımlar.

Occupational Ethics

Compulsory

Vocational ethics lesson Basic concepts of ethics, describes the system of ethical rules and values. Defines the virtues, values and codes of ethics that a health worker should have.

542121103

Ortez I

5

4

7

7

Zorunlu

Diz Ayak Ayakbileği Ortezleri, Kalça Diz Ayak Ayakbileği Ortezleri,Uzun Yürüme Cihazları PTB Ortezleri, Thomas ve DKÇ Ortezleri, Legg Calve Perthes Ortezleri.

Orthotic I

Compulsory

Knee Foot Ankle Orthoses, Hip Knee Foot Ankle Orthoses, Long Walking Devices PTB Orthosis, Thomas and DCO Orthotics, Legg Calve Perthes Orthoses.

542121104

Ortez Analizi ve Değerlendirmesi

2

0

2

3

Zorunlu

Analiz ve Değerlendirmeye Giriş, Yürüme Analizi, Patolojik Yürümeler, Yürümeye Yardımcı Aletler, Fizik Tedavi Tanımı ve Önemi, Ortez Rehabilitasyonu, Günlük Yaşantıda Dikkat Edilmesi Gerekenler, Fizik Tedavi Uygulamaları ve Egzersizler, Romatolojik Hastalarda Ortezleme, Geriatrik Hastalarda Koruyucu Rehabilitasyon

Orthotic Analysis and Evaluation

Compulsory

Physical Therapy Practices and Exercises, Orthotics in Rheumatic Diseases, Preventive Rehabilitation in Geriatric Diseases, Rehabilitation in Geriatric Patients, Rehabilitation in Geriatric Patients

542121105

Protez Ortezde Klinik Hastalıklar

2

0

2

3

Zorunlu

Romatoid Artrit, Ankilozon Spondilit, Osteoporoz, İnme(SVO), Spinal Kord Yaralanmaları, Brakial Pleksus Yaralanmaları, Nöropatiler, Guillain Barre Sendromu, Amyotrofik Lateral Skleroz, Spina Bifida, Serebral Palsi, Kırıklar, Osteoartrit, Diz Bölgesinde Sık Görülen Yaralanmalar, Gelişimsel Kalça Displazisi, Motor Nöron Hastalıkları, Skolyoz

Clinical Diseases in Prosthetic Orthosis

 

Compulsory

Neuropathies, Guillain Barre Syndrome, Amyotrophic Lateral Sclerosis, Spina Bifida, Cerebral Palsy, Fractures, Osteoarthritis, Common Knee Injuries, Developmental Hip Dysplasia, Rheumatoid Arthritis, Ankylosing Spondylitis, Osteoporosis, Stroke (SVO), Spinal Cord Injuries, Brachial Plexus Injuries , Motor Neuron Diseases, Scoliosis

542121201

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

4

0

4

4

Seçmeli

Araştırma Konularını Seçme Araştırma Konularını Seçme Kaynak Araştırması Yapma Kaynak Araştırması Yapma Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme Sunuma Hazırlık Yapma Sunuma Hazırlık Yapma Sunumu Yapma Sunumu Yapma

Research Method and Tecniques

Elective

Selecting Research Topics Selecting Research Topics Making Resource Survey Making Resource Survey Research Results Evaluation Research Results Evaluation Converting in Reporting the Results of Research Converting in Reporting the Results of Research Making the presentation, preparation Making the presentation, preparation Making a Presentation Making a Presentation

542121202

Farmakoloji

4

0

4

4

Seçmeli

Farmakolojiye Giriş, İlaçların Absorpsiyon, Dağılım, Biyotransformasyon ve İtrahı, İlaçların Uygulama Yerleri ve Farmasötik Şekiller, Doz-Konsantrasyon İlişkisi, İlaçların Etki Mekanizması, Reseptörler ve İlaç-Reseptör İlişkisi, İlaç Etkisini Değiştiren Faktörler, İlaç-İlaç Etkileşmeleri, Farmakogenetik, Antibiyotikler ve diğer Kemoterapötikler.

Pharmacology

 

Elective

Pharmacogenetics, Pharmacogenetics, Antibiotics and other related factors, Drug-drug interactions, Drug-drug interaction, Drug-drug interaction, chemotherapeutics.

542121203

Sağlık eğitimi ve Sağlığı geliştirme

4

0

4

4

Seçmeli

Sağlığı geliştirme ile ilgili temel kavramlar ve yaklaşımlar -Sağlık eğitimine genel bakış -Sağlık davranışlarının belirleyicileri ve sağlığı geliştirme modelleri -Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlığı geliştirme projeleri (sağlıklı okullar, sağlıklı şehirler, sağlıklı işyerleri vb.) -Yetişkin eğitimi ve yetişkinlerin öğrenme özellikleri -Sağlık eğitimi programını geliştirme adımları -Olumlu eğitim atmosferi, İletişim teknikleri -İnteraktif (etkileşimli) eğitim teknikleri -Sağlık eğitimi programının değerlendirilmesi ve değerlendirme araçları -Grup dinamikleri ve bir eğitim grubunun evreleri -Görsel-işitsel araç ve afiş-broşür hazırlama

Health education and health promotion

Elective

- Basic concepts and approaches to health promotion - Overview of health education - Determinants of health behaviors and health promotion models - World Health Organization health promotion projects (healthy schools, healthy cities, healthy work places, etc.) - Adult education and adult learning characteristics - Steps of developing health education program - Positive educational atmosphere, Communication techniques - Interactive (interactive) education techniques - Evaluation and evaluation tools of health education program - Group dynamics and stages of a training group - Preparation of visual audiovisual tools and banners

 

542121204

Mesleki İngilizce-I

4

0

4

4

Seçmeli

Avrupa dil portföyü A2 genel düzeyinde İngilizce kullanılarak alanındaki bilgileri izleme becerisi kazanılır.

Vocational English-I

Elective

Using English in the field European language portfolio, the general level of A2.

542122101

Protez II

5

4

7

7

Compulsory

Üst ekstremite amputasyon seviyeleri,Parsiyel el protezleri,Bilek dezartikülasyonu,Dirsek altı protezleri Ölçü alma ve model işleme,Laminasyon, Dirsek dezartikülasyon protezleri Ölçü alma ve model işleme, Laminasyon, Bağ ve kontrol sistemleri, Omuz dezartikülasyon protezleri Omuz dezartikülasyon protezleri, Myoelektronik protezler.


Prosthetics II

Compulsory

Upper extremity amputation levels, Partial hand prostheses, Wrist disarticulation, Underbent prosthesis Measurement and modeling, Laminating, Elbow disarticulation prosthesis Measurement and modeling, Laminating, Bonding and control systems, Shoulder disarticulation prosthesis Shoulder disarticulation prosthesis, Myoelectronic prosthesis.

542122102

Protez Analizi ve Değerlendirmesi

2

0

2

3

Zorunlu

Alt ekstremite protezlerinin değerlendirmesi, Alt ekstremite protezlerinin kontrolü, Alt ekstremite protezlerine bağlı yürüyüş bozuklukları, Erken protez uygulmaları, Hatalı protez uygulamalarının yol açtığı sorunlar, Amputelerde kas iskelet sistemi komplikasyonları, Üst ekstremite protezlerinin değerlendirmesi ve kontrolü, Konjenital protez uygulamaları, Amputelerde ağrı kontrolü, Phantom ağrısı, Protezlerin bakımı ve hijyeni, Çocuk amputelerde protez yaklaşımı, Geriatrik amputelerde protez yaklaşımı, Yürüme yardımcıları

Prosthesis Analysis and Evaluation

 

Compulsory

Evaluation of lower extremity prosthesis, control of lower extremity prosthesis, gait disorders due to lower extremity prosthesis, early prosthesis applications, problems caused by incorrect prosthesis applications, musculoskeletal system complications in amputees, evaluation and control of upper extremity prosthesis, congenital prosthesis applications, pain control in amputees, phantom pain, Care and hygiene of dentures, Prosthetic approach in child amputees, Prosthetic approach in geriatric amputees, Walking assistants

542122103

Ortez II

5

4

7

7

Zorunlu

Gövde korseleri, skolyoz korseleri, servikal kollarlar, üst ekstremite ortezleri, elin fonsiyonel anatomisi, elin mekaniği, el splintleri.

Orthotic II

Compulsory

Body scissors, scoliosis scars, cervical arms, upper limb orthoses, hand functional anatomy, hand mechanics, hand splints.

 

542122104

Biyomedikal Teknoloji

2

0

2

3

Zorunlu

Biyomedikal teknolojinin tanımı, Biyomedikal teknolojinin uygulama alanları, yaşam destek ve tedavi cihazları,tıbbi labaratuar ve hasta dışı cihazlar, Elektrik akımı, Elektrik akımının uygulama alanları, Magnetizma, Elektrik enerjisi kaynakları, Doğru akım ve dalgalı akım, Elektomagnetizma, Biyomateryaller, Elektrik enerjisinin tıpta kullanımı, Elektrik akımının yarattığı tehlikeler

Biomedical Technology

 

Compulsory

Applications of biomedical technology, application areas of biomedical technology, life support and treatment devices, medical laboratories and non-patient devices, Electric current, Application areas of electric current, Magnetism, Electric energy sources, Direct current and alternating current, Electromagnetism, Biomaterials, Enviromental use of electric energy , The hazards created by the electric current

235122312

Ahilik kültürü ve medeniyeti

2

0

2

2

Zorunlu Seçmeli

Temel kavramlar (din-kültür-ahlak). Dinlerin sınıflandırılması ve yaşayan dünya dinleri hakkında kısaca bilgi. İslam’ın temel ilkeleri ve Hz. Muhammed hayatının özet bir şekilde verilmesi. Kutsal günler, geceler ve aylar. Ahlak ve bazı ahlak kuralları. Din - ahlak – birey ve toplum ilişkisi. İlköğretim I. kademe 4-5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim programının incelenmesi(kazanım, içerik yöntem, v.b.).

Ahilik culture and civilization

Compulsory  Elective

Basic concepts (religion-culture-morality). Brief information about the classification of religions and the living world religions. The basic principles of Islam and Hz. Muhammad's life is summarized. Holy days, nights and months. Morality and some morals. Religion - morality - individual and community relation. Primary education level 4-5. Examination of classroom curriculum of Religion Culture and Moral Information (acquisition, content method, etc.).

542122201

Halk sağlığı

3

0

3

3

Seçmeli

Halk sağlığı yaklaşımını, çalışma alanlarını, sağlık sorunlarına halk sağlığı bakış açısını tartışabilmektir.

Public health

Elective

The public health approach is to be able to discuss areas of work, public health view of health problems.

542122202

Çevre koruma

3

0

3

3

Seçmeli

Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak

Environmetal Protect

Elective

to acquire knowledge and skills about environmental and human health protection rules

542122203

Psikoloji

3

0

3

3

Seçmeli

Psikolojide Bilimin Doğası, Davranışsal biyolojik, psikolojik yönleri.

Psikolojide Psikolojiye Yaklaşımlar ve Araştırma Yöntemleri.Psikolojinin dalları ve diğer bilimlerle ilişkisi.Duyum ve Algı, Öğrenme, BellekMotivasyon ve heyecan.İnsan gelişimi ve psikolojisinin farklı boyutlarına dayanan yaşam boyu gelişimi.Savunma mekanizmaları, davranış problemleri. Anormal davranış.Kişilik ve Kişilik Kuramları, Kişilik Kişilik Mizaç ilişkisi.Sosyal Psikoloji, Bireysel Etkiler Derneği.Pozitif psikoloji, psikolojik iyi oluş. Kişisel gelişimin yararları ve zararları.Sağlıklı psikoloji.Sağlıklı psikoloji.Stres, öfke, endişe ve ilgili sağlık sorunları.Stres, öfke, endişe ve ilgili sağlık sorunları.

psychology

Elective

Nature of Science in Psychology, Behavioral biological, psychological aspects.

Psychological Approaches in Psychology and Research Methods.Psychology in relation to branches and other sciences.General and Perception, Learning, MemoryMotivation and Excitement.Human development based on different dimensions of human development and psychology.Sevolution mechanisms, behavior problems. Abnormal behaviors. Personality and Personality Theories, Personality Personality Relationships. Social Psychology, Individual Effects Association. Positive psychology, psychological well-being. Benefits and harms of personal development. Healthy psychology. Healthy psychology. Stress, anger, anxiety and related health problems. Stress, anger, anxiety and related health problems.

542122206

Mesleki İngilizce II

3

0

3

3

Seçmeli

öğrencilerin ingilizce dil bilgilerini, mesleklerinin değişik uygulama alanlarında kitap makale okumak, okuduğunu anlayarak tartışabilmek ve anladıklarını yazıya dökebilmek amacıyla kullanıp geliştirmelerini sağlamaktır.

Professional English II

Elective

students will be able to read and write books in different fields of application, discuss and understand what they read, and use and develop their understanding in order to translate them into writing.

542122204

Sağlık Hukuku

3

0

3

3

Seçmeli

sağlık hukukunda temel kavramlar, hasta ve sağlık çalışanı hakları, cezai, hukuki ve mesleki sorumluluklar, aydınlatılmış onam, tıbbi uygulama hatalarına yol açan süreçler, belgelendirme ve sigorta sistemleri konularında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Health Law

Elective

basic concepts in health law, patient and health professional rights, criminal, legal and professional responsibilities, informed proclamation, processes leading to medical application errors, documentation and insurance systems.

542122205

Hastalık Bilgisi

3

0

3

3

Seçmeli

Hastalıkları sınıflandırır ve hastalığa göre sınıflandırır. Sistemin ne tür belirtiler gösterdiğine göre, hastalığın terminolojisi hakkında bilgi düzeyini artırmayı hedefler.

Disease Information

Elective

Diseases and be able to classify patients according to what the system, to make them as to what kind of symptoms show, aimed to increase the level of knowledge about the

terminology of the disease.