Ahi Evran Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Ders İçerikleri

I. Yarıyıl

431211301  Yabancı Dil-I
Verb To Be (Am/is/Are), Verb To Be (Questions And Negatives), Countries and numbers, Have got has got, Singular and plural nouns, There is, there are, Quantifiers ( a few, a little, and a lot), Object pronouns, Countable and uncountable nouns how many, how much, Present Simple (3rd Person), Present Simple (All Persons)

750011301 Türk Dili I
Türkçeyi Doğru Düşünme, Bağımsız Düşünebilme, İyi Bir Dinleyicide Bulunması Gereken Özellikler, Okuma Tekniği, Okunanı Kavrama, Türkçenin Ses Bilgisi Özellikleri, Düzgün Ve Doğru Konuşmayla İlgili Çalışmalar, Sözlü Anlatımın Özellikleri, Konuşma Türleri, Sözlü Anlatımda Plan Türleri, Sözcüklerin Anlamsal Değerlerinde Değişimler Ve Bunların Cümle İçi Kullanımlarıyla Oluşan Anlam Değişimleri, Cümle İçinde Bağlaçların Kullanım Alanları,Bağlaç Kullanımlarında Görülen Yanlışlar, Üzerinde Değerlendirmeler, Cümle İçinde İlgeçlerin İşlevleri, İlgeçlerin Anlamsal Boyutları Anlam İlişkisinde Türevler, Cümle Çeşitlerinin Anlatıma Getirdiği Katkılar, Sıralı,Basit,Kesik Cümlelerin Yazılı Veya Sözlü Anlatıma Göre Kullanışları, Devrik Ve Kesik Cümlelerin Duygusal Anlatıma Katkıları, Paragraf Düzenleme Çalışmaları

740011301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Türk devriminin hazırlık dönemi ve Türk İstiklal Savaşı, Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışı ve Türk İnkılabını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması, Türk Topraklarının İşgal edilmesi ve Mustafa Kemal Paşanın Tepkisi, Mustafa Kemal Paşanın Samsuna Çıkışı ve Kongreler Dönemi , Kuvayi Milliye ve Misak-ı Milli Kararları ,Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması, 1920 Yılının Siyasi Olayları, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele, Sakarya Zaferi, Büyük Taarruzun ve Mudanya Ateşkes Sözleşmesi

 

 

541111101 Tıbbi Terminoloji I
Tıbbi terminolojiye giriş, Tekil- çoğul isim formlarının kullanımı, Terimlerde küçültme, Kökler,Önekler,Son ekler, Vücut yapı terimleri (kaviteler, bölgeler, pozisyonlar, yönler), Hücre,dokular ve organlar, Genel hastalık terimleri, İlaçlar (yan etkileri, ilaç bilgileri), Ameliyatlara ilişkin terimler.

730011301 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
Bilgisayara giriş ve temel donanım bilgisi, Klavye kullanımı, işletim sistemleri: windows (xp, 7 ve 8) , internet, Office uygulamaları (Word, Excel, MS-DOS, Power Point ), sistem koruması: virüsler ve antivirüsler ve sistem yrdeklemesi ve sıkıştırma.

541111102 On Parmak Yazım Teknikleri I
Alfabe tuşlarının tanımı, Temel sıra tuşlarının tanımı, Üst sıra tuşlarının tanımı, Alt sıra tuşlarının tanımı, Baskılı hız çalışmaları, Yanlışları kontrol etme, Semboller ve İşaretler, Yabancı dil harfleri, Hız çalışmaları

541111103 Tıbbi Dokümantasyon I
Tıbbi dokumantasyon ile ilgili kavramlar, Tıbbi dokuman ve tıbbi dokumantasyonun tarihçesi, Tıbbi dokumanların özellikleri, Tıbbi kayıtların kapsamı, önemi, kullanımı ve başlıca kullanıcıları, düzenlenmesi, hasta dosyalarının numaralanması ve sıralanması, Hasta dosyaları arşivinde kullanılan indeksler, Hasta, dosyaları arşivinin mimari yapı ve özellikleri, Hasta dosyaları arşivi bölüm ve fonksiyonları, Hasta dosyaları arşivlerinde örgüt modelleri, Hasta dosyaları arşivinin yönetim ve organizasyonu

541111103 Anatomi
Anatominin tanımı ve öğretim  yöntemleri, Anatomide Sık kullanılan terimler, Kemikler, Eklemler, Kaslar, Toraks anatomisi(Dolaşım ve Solunum Sistemi), Karın ve Pelvis Anatomisi(Sindirim Sistemi,Ürogenital Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Endokrin Sistemi, Duyu Organları, Perifetik Oluşumlar

 

 

 

II. Yarıyıl

431212301 Yabancı Dil II
Can/Can’t, Adverbs of frequencies(how often,how long), Past simple(Regular  verbs), Past simple(negatives ago), A lot of,much,many,enough would you like and can, Comparative adjectives,comparing people and things, Superlative adjectives, comparing people and things, Revision of gramer points

750012301 Türk Dili II
Türkçe’de Doğru Düşünme,Bağımsız Düşünme, Dinleme Uğraşı, iyi bir dinleyicinin özellikleri, Okuma-Kavrama İlişkileri, Okuma Tekniği, Seslendirme, Vurgu, Tonlama, Sözlü Anlatımının öğeleri Konuşma Türleri, Sözlü Anlatımlarda Plan, Cümle Kurma Çalışmalarında Sözcük Değerleri, Cümle İçinde Bağlaçların Görevleri Çeşitliliği, Cümle İçinde İlgeçlerin Türevleri Anlam İlgileri

740012301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Saltanat sorunu ve Lozan Barış Görüşmeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Gruplar, Cumhuriyetin İlanı, 3 Mart 1924 De Yapılan Devrimler, 1924 Anayasası, Çok Partili Demokratik Yaşama Geçiş Çabaları, Devrimi Yoketme Çabaları, Devrimler, Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri Ya Da Atatürk İlkeleri, Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikası (1923-1938)

541112101 Tıbbi Terminoloji II
Dolaşım sistemine ilişkin terimler (kalp-damar sistemi, lenfatik sistem, plazma, kan hücreleri, immun sistem), Solunum sistemine ilişkin terimler (Üst-alt solunum yolu, akciğerler, solunum, gaz transportu), Sindirim sistemine ilişkin terimler (ağız, mide ince-kalın bağırsak, yardımcı sindirim organları, sindirim işlemi), Üriner sistem ( Böbrek, nefron idrar, idrarın atılımı), Üreme sistemine ilişkin terimler (kadın – erkek üreme sistemi, meme dokusu , menstürel döngü, menapoz, kontrasepsiyon, gebelik ve doğum,emzirme), Endokrin sisteme ilişkin terimler (hormonlar,endokrin bezler ve hastalıkları), Sinir sistemine ilişkin terimler (nöronlar, sinirler, beyin, omurilik, otonomik sinir sistemi), Davranış bozukluklarına bağlı hastalıklar, Duyurular (kulak, işitme, göz ve görme), Hareket sistemine ilişkin terimler ( iskeletin bölümleri, kemiğin yapısı, eklemler), Kas sistemi ile ilgili terimler (kas tipleri, kas kontraksiyonları, kas hareketleri, kasın yapısı), Deri ile ilgili terimler (derinin anatomisi,yapısı ve hastalıkları)

 

 

730012301 Temel Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Organizasyonu / Algoritmalar / Programlama Dilleri ve Veri Yapıları: Bir programlama dili ( C) / Örnek Uygulamalar

541112102 On Parmak Yazım Teknikleri II
Klavyenin tekrarı, Hız çalışmaları, Rakamlarla Çalışma

541112103  Tıbbi Dokümantasyon II
Hasta dosyalarının hukuki yönü, Hasta dosyalarına yer alan evrakın değerlendirilmesi, Hasta dosyalarının standardizasyonu, Dosya özetlerinin hazırlanması, şekil ve içeriği, çıkış özeti, Dosyalama yöntemleri, Dosyalama İşlemleri, tanımlar ve amaçlar, Dosyalama sistemleri yarar ve sakıncaları, Hasta dosyalarının ödünç alıp verilmesi, Hasta dosyalarının yerine kaldırılması, yerleşim hatalarının önlenmesi, İndeksleme işlemleri, hasta, doktor indeksi, Hastalık ve ameliyatlara ait indeksleme sistemleri, Hastalıkların ve ameliyatların uluslar arası sınıflandırma sistemlerinin amacı, faydaları, Hastalıkların ve ameliyatların uluslar arası sınıflandırma sistemlerinin tarihçesi, bazı sınıflandırma sistemleri ve özellikleri, Hastalıkların ve ameliyatların uluslar arası sınıflandırma sistemlerine uygun kodlanması

541112504  Tıbbi Dokümantasyon II Uygulama
Hasta dosyalarının hukuki yönü, Hasta dosyalarına yer alan evrakın değerlendirilmesi, Hasta dosyalarının standardizasyonu, Dosya özetlerinin hazırlanması, şekil ve içeriği, çıkış özeti, Dosyalama yöntemleri, Dosyalama İşlemleri, tanımlar ve amaçlar, Dosyalama sistemleri yarar ve sakıncaları, Hasta dosyalarının ödünç alıp verilmesi, Hasta dosyalarının yerine kaldırılması, yerleşim hatalarının önlenmesi, İndeksleme işlemleri, hasta, doktor indeksi, Hastalık ve ameliyatlara ait indeksleme sistemleri, Hastalıkların ve ameliyatların uluslar arası sınıflandırma sistemlerinin amacı, faydaları, Hastalıkların ve ameliyatların uluslar arası sınıflandırma sistemlerinin tarihçesi, bazı sınıflandırma sistemleri ve özellikleri, Hastalıkların ve ameliyatların uluslar arası sınıflandırma sistemlerine uygun kodlanması. Yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarında mesleki beceri ve pratiklerinin gelişmesini sağlamak.

 

 

 

541112105  Hastalık Bilgisi
Hikaye Alma ve Fizik Muayene, Kalp – Damar Hastalıkları (Kalbin Fonksiyonel Anatomisi,Tanı İşlemleri, Kalp, Hastalıklarında Belirti- Bulgular Konjestif Kalp Yetmezliği, Akut Myokard Enfaktüsü, Anjina Pektoris, Hipertansiyon, Varis), Solunum Sistemi Hastalıkları (Solunum Sisteminin Anatomisi Tanı İşlemleri, Solunum Sistemi Hastalıklarında Görülen Belirti Bulgular), Endokrin sistem hastalıkları,  tanı işlemleri, hastalıklarda görülen belirti-bulgular, Hormanlar, başlıca etki yerleri, Tiroid hastalıkları, Hipofiz hastlaıkları, Diabetüs mellitus, Onkoloji (Tümör etiyolojisi, tanı işlemleri, belirti-bulgular, tedavi yöntemleri.), Kan  hastalıkları (Kanın yapısı özellikleri, kan grupları, Anemiler), Sindirim sistemi hastalıkları (Sinidirim sistemi,  anatomi ve fizyolojisi,tanı işlemleri, belirti- bulgular), Böbrek hastalıklar (Böbreklerin fonksiyonel ve fizyolojik anatomisi, böbrek hastalıklarında tanı işlemleri, sistit, Akut böbrek yetmezliği, Kronik böbrek yetmezliğ), Bağışıklık sistemi ve Allerjik hastalıklar (Bağışıklık sistemi,tanı işlemleri), Anaflaktik şok, Bronşiyal astım, Besin alerjisi, ilaç alerjisi, Ürtiker, dermatit

541112106 Sekreterlik I
Sekreterliğin tarihçesi ve tanımı, Sekreterliğin önemi, Sekreterliğin önemi, Sekreterlik çeşitleri, Sekreterin dış görünümünü etkileyen unsurlar, Sekreterin fiziki görünümünü bütünleyici davranışlar, Sekreterin duyuşsal özellikleri, Sekreterin mesleki özellikleri

III. Yarıyıl

541121101 Sağlık Enformasyon Sistemleri I
Bilgi sistemlerinin hastanelerde kullanımı ve hastane otomasyon sistemleri hakkında bilgi vermektir. Sistem kavramı ve özellikleri, sağlık ve hastane sistemleri, yönetimde bilgi kavramı, yönetim bilgi sistemi, hastane yönetim bilgi sistemi ve bilginin akışı, hastane bilgi sisteminin kuruluş aşamaları: (sistem analizi, ihtiyaçların tespiti, sistem tasarımı, yürürlüğe koyma ve değerleme), yönetim destek bilgi sistemleri, tanı ve tedavi destek bilgi sistemleri, entegre ve modüler bilgi sistemleri, hastanelerde bilgisayar donanım ve yazılımları, veri güvenliği ve veri kalitesini maksimize etme; hastane bilgi sistemi çerçeve ilkeleri, teknik şartname ve satın alma, eğitim, donanım ve yazılım güncelleştirme, tamir-bakım-onarım hizmetleri, pratik çalışma.Bu dersin sonunda öğrenci: 1. Hastane yönetiminde bilgi sisteminin işleyişini açıklayabilecektir. 1.1. Veri ve bilgi farkını ayırt eder. 1.2. Hastane bilgi sistemlerinin gelişimini açıklar. 1.3. Hastane bilgi sistemlerinin özelliklerini kavrar. 1.4. Hastane bilgi sisteminin önemini açıklar. 2. Türkiye ve Dünyada’ki Hastane bilgi sistemlerini tartışabilecektir. 2.1. Türkiye’deki hastane bilgi sistemlerini açıklar. 2.2. Dünyadaki hastane bilgi sistemleri konusunu bir başka şekilde ifade eder. 2.3. Tükiye ve Dünya bilgi sistemlerinin farklılıkları ve benzerlikleri konusunda tartışabilecektir. 2.4. Türkiye ve Dünya bilgi sistemlerinin veri kaynaklarını aktarır. 3. Hastane otomasyonunu kullanılabilecektir. 3.1. Hastane otomasyon programlarının araçlarını ve bileşenlerini çalıştırır. 3.2. Otomasyon programını temel düzeyde kullanır. 3.3.Yönetim bilgi sistemleri ve karar destek sistemlerini kullanır.

541121102 Sağlık Kurumları Yönetimi
Yönetimin tanımı, yönetim biliminin tarihsel gelişimine ilişkin temel kavramlar bilgisi  Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri bilgisi, Yönetim kaynakları bilgisi, Sağlık işletmelerinin amaçları, türleri, hukuksal yapıları, kavrayabilme, Hastanelerin gelişimi, tipleri ve fonksiyonları, kavrayabilme, Yataksız sağlık kuruluşlarını, kavrayabilme, Yönetim kademeleri bilgisi, yönetim süreçlerini  açıklayabilme, Devlet karamı, anayasa, yönetim organları, bilgisi, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, kavrayabilme, Türkiye’de hastane işlemleri organizasyonu, kavrayabilme, Uluslarlarası sağlık örgütleri, bilgisi, Türk sağlık finansman kuruluşları bilgisi, Sağlık işletmelerinde personel yönetimi, sağlık mevzuatı bilgisi

541121103 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması I
Yönetimin tanımı, yönetim biliminin tarihsel gelişimine ilişkin temel kavramlar bilgisi  Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri bilgisi, Yönetim kaynakları bilgisi, Sağlık işletmelerinin amaçları, türleri, hukuksal yapıları, kavrayabilme, Hastanelerin gelişimi, tipleri ve fonksiyonları, kavrayabilme, Yataksız sağlık kuruluşlarını, kavrayabilme, Yönetim kademeleri bilgisi, yönetim süreçlerini  açıklayabilme, Devlet karamı, anayasa, yönetim organları, bilgisi, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, kavrayabilme, Türkiye’de hastane işlemleri organizasyonu, kavrayabilme, Uluslarlarası sağlık örgütleri, bilgisi, Türk sağlık finansman kuruluşları bilgisi, Sağlık işletmelerinde personel yönetimi, sağlık mevzuatı bilgisi

541121104  On Parmak Yazım Teknikleri III
Klavye tekrarı, Baskılı hız çalışmaları, Yabancı parçalar yazma, Teknik terimleri yazma, Hız çalışmaları

541121105  Tıbbi Dokümantasyon III
Sağlık enformasyon sistemleri, Hastane enformasyon sistemi, Elektronik tıbbi kayıt sistemi, Bilgi işlem araçlarının kullanım alanları, Bilgi saklama ortamları (kağıt ortam,manyetik ortam, mikrografi, film arşivi, röntgen arşivi), Sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon bölümünün kuruluş ve fonksiyonları, Hasta dosyaları arşivinin yönetim ve organizasyonu, Hastane arşivinin örgütlenmesi, Tıp sekreterliği, sağlık ekibi içindeki yeri ve  tıp sekreterlerini diğer sekreterden ayıran özellikler, Tıbbi sekreterin görevleri, karşılaştıkları güçlükler ve çözüm önerileri, Tıbbi raporun niteliği, türleri, Yataksız sağlık kuruluşlarındakini tıbbi dokuman ve dokümantasyon

 

 

541121506  Tıbbi Dokümantasyon III Uygulama
Sağlık enformasyon sistemleri, Hastane enformasyon sistemi, Elektronik tıbbi kayıt sistemi, Bilgi işlem araçlarının kullanım alanları, Bilgi saklama ortamları (kağıt ortam,manyetik ortam, mikrografi, film arşivi, röntgen arşivi), Sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon bölümünün kuruluş ve fonksiyonları, Hasta dosyaları arşivinin yönetim ve organizasyonu, Hastane arşivinin örgütlenmesi, Tıp sekreterliği, sağlık ekibi içindeki yeri ve  tıp sekreterlerini diğer sekreterden ayıran özellikler, Tıbbi sekreterin görevleri, karşılaştıkları güçlükler ve çözüm önerileri, Tıbbi raporun niteliği, türleri, Yataksız sağlık kuruluşlarındakini tıbbi dokuman ve dokümantasyon. Yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarında mesleki beceri ve pratiklerinin gelişmesini sağlamak.

541121107  Sekreterlik II
Sekreterin diğer özellikleri, Bürolar ve ofislerin tanıtılması, İş planlamasında sekreterin yeri, Tıp sekreterinin tarihçesi ve tanımı, Tıp sekreterinin mesleki tutum ve alışkanlıkları, Tıp sekreterinin bilişsel özellikleri, Tıp sekreterinin görevleri

541121108 Biyoistatistik
Biyoistatistiğe giriş ve tanımlar, Dağılımlar ve dağılımları tanımlayıcı ölçüler, Verilerin sınıflandırılması, Ortalama ve diğer merkez ölçüleri, Standart sapma ve diğer yaygınlık ölçüleri,verilerin tablo kullanılarak gösterilmesi,verilerin grafik kullanılarak gösterilmesi, Bilimsel araştırma planları, Araştırma değerlendirilmesi ve rapor yazımı, Sağlık istatistikleri, Bilgisayar yardımıyla istatistik

541123111 Yaz Stajı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencileri için 1. Sınıf sonunda 30 (otuz) iş günü staj başlar. Bu öğrenciler yaz stajında yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarının birçok biriminde uygulama yapmaktadır.

IV. Yarıyıl

541122101 Sağlık Enformasyon Sistemleri II
Bilgi sistemlerinin hastanelerde kullanımı ve hastane otomasyon sistemleri hakkında bilgi vermektir. Sistem kavramı ve özellikleri, sağlık ve hastane sistemleri, yönetimde bilgi kavramı, yönetim bilgi sistemi, hastane yönetim bilgi sistemi ve bilginin akışı, hastane bilgi sisteminin kuruluş aşamaları: (sistem analizi, ihtiyaçların tespiti, sistem tasarımı, yürürlüğe koyma ve değerleme), yönetim destek bilgi sistemleri, tanı ve tedavi destek bilgi sistemleri, entegre ve modüler bilgi sistemleri, hastanelerde bilgisayar donanım ve yazılımları, veri güvenliği ve veri kalitesini maksimize etme; hastane bilgi sistemi çerçeve ilkeleri, teknik şartname ve satın alma, eğitim, donanım ve yazılım güncelleştirme, tamir-bakım-onarım hizmetleri, pratik çalışma.Bu dersin sonunda öğrenci: 1. Hastane yönetiminde bilgi sisteminin işleyişini açıklayabilecektir. 1.1. Veri ve bilgi farkını ayırt eder. 1.2. Hastane bilgi sistemlerinin gelişimini açıklar. 1.3. Hastane bilgi sistemlerinin özelliklerini kavrar. 1.4. Hastane bilgi sisteminin önemini açıklar. 2. Türkiye ve Dünyada’ki Hastane bilgi sistemlerini tartışabilecektir. 2.1. Türkiye’deki hastane bilgi sistemlerini açıklar. 2.2. Dünyadaki hastane bilgi sistemleri konusunu bir başka şekilde ifade eder. 2.3. Tükiye ve Dünya bilgi sistemlerinin farklılıkları ve benzerlikleri konusunda tartışabilecektir. 2.4. Türkiye ve Dünya bilgi sistemlerinin veri kaynaklarını aktarır. 3. Hastane otomasyonunu kullanılabilecektir. 3.1. Hastane otomasyon programlarının araçlarını ve bileşenlerini çalıştırır. 3.2. Otomasyon programını temel düzeyde kullanır. 3.3.Yönetim bilgi sistemleri ve karar destek sistemlerini kullanır.

541122102  Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması II
Hastalık sınıflandırılması, hastalıkların belirli ölçütlere göre bir araya getirilerek oluşturulan bir kategoriler sistemidir. Burada hastalıklar çeşitli yönlerden, örneğin etkilenen vücut kısmına göre (topografi), nedene göre (etiyoloji), dokudaki patolojik değişikliklerin tipine göre (morfoloji), ya da sonuçta ortaya çıkan fonksiyonel anormalliğe göre sınıflandırılabilir. Bu dersi in içeriği şöyle sıralanabilir: Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırma Sistemleri; Tarihsel gelişimi Sınıflandırma Sistemlerinin Amacı Sınıflandırma Sistemlerinin Önemi Kullanılan Sınıflandırma Sistemleri ve Özellikleri Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırmasının Türkiye'deki kullanımı ICD; ICD hakkında genel bilgiler, ICD 8- ICD 9 sistemleri,   ICD 10 Sisteminin tanımlanması, ICD 10 sisteminde Alfabetik Dizin, ICD 10 Kodlama Kuralları, ICD 10 sisteminde tabular listenin kullanımı ve özellikleri, Örnek vaka çözümleri.

541122103  On Parmak Yazım Teknikleri IV
Klavyenin tekrarı, Hız çalışmaları, İş mektupları yazma, Dilekçe yazma uygulamaları, Rapor yazma uygulamaları, Resmi yazışma uygulamaları,

541122104  Tıbbi Dokümantasyon IV
Arşivcilik bilgisi, tanımlar, Arşiv işlev ve türleri, Dünyada ve Türklerde arşiv ve arşivcilik tarihçesi, Arşiv komitesi, arşiv teşkilat ve fonksiyonları, Tıbbi arşiv yöneticisinin ve personelinin görevleri, Arşivcilik işlemleri, sınıflama işlemleri, Ayıklama ve İmha işlemleri, Koruma ve yenileme işlemleri, Arşiv bütçesi, Hasta dosyaları arşivinin mimarı yapı ve özellikleri, Arşiv depoları, Arşiv malzemesinin korunması, Tıp sekreterinin hak ve sorumlulukları, Tıbbi sekreterlerin hasta ve hasta yakınları, hekim ve hemşirelerle olan ilişkiler, Sekreterlik hizmetlerinde etik

541122105  Tıbbi Dokümantasyon IV Uygulama
Arşivcilik bilgisi, tanımlar, Arşiv işlev ve türleri, Dünyada ve Türklerde arşiv ve arşivcilik tarihçesi, Arşiv komitesi, arşiv teşkilat ve fonksiyonları, Tıbbi arşiv yöneticisinin ve personelinin görevleri, Arşivcilik işlemleri, sınıflama işlemleri, Ayıklama ve İmha işlemleri, Koruma ve yenileme işlemleri, Arşiv bütçesi, Hasta dosyaları arşivinin mimarı yapı ve özellikleri, Arşiv depoları, Arşiv malzemesinin korunması, Tıp sekreterinin hak ve sorumlulukları, Tıbbi sekreterlerin hasta ve hasta yakınları, hekim ve hemşirelerle olan ilişkiler, Sekreterlik hizmetlerinde etik. Yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarında mesleki beceri ve pratiklerinin gelişmesini sağlamak.

541122106  İş Sağlığı ve İş Güvenliği
İş, işveren ve işçi sağlığı tanımları, iş sağlığı ve güvenliği temel bilgileri, meslek hastalıkları ve iş kazaları, iş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde sorumluluk ve insan gücü sorunu, işyeri sağlık birimi ve görevleri, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanunlar ve yönetmelikler, dünya’da işçi sağlığı ve güvenliği, türkiye’de işçi sağlığı ve güvenliği.

 

Seçmeli Ders İçerikleri

541111201 Etkili ve Güzel Konuşma
Konuşma kavramı: iletişim-dil-düşünce ve konuşma ilişkisi, iletişimde sözlü ve yazılı anlatımın yeri, Konuşmanın temel öğeleri1: ses, oluşumu ve konuşma organları, Konuşmanın temel öğeleri2: sesin niteliği, Konuşmanın temel öğeleri3: diksiyon, Konuşmanın temel öğeleri4: ton ve tonlama, Konuşmanın temel öğeleri5: vurgulama ve durak, Konuşmanın temel öğeleri6: beden dili, Konuşmanın temel öğeleri7: söyleyiş kuralları ve kusurları ve sözlü anlatım bozuklukları, ödev sunumu.  

541111202 İletişim Becerileri
Sözlü iletişim kurmak, yazılı iletişim kurmak, sözsüz iletişim kurmak, biçimsel (formal) iletişim kurmak, biçimsel olmayan (informal) iletişim kurmak, örgüt dışı iletişim kurmak

541111203 Temel Matematik
Kümeler, doğal sayılar,rasyonel sayılar, reel sayılar, kökler, kuvvetler, aralıklar, lineer eşitsizlikler, mutlak değerli eşitsizlikler, faktöriyel, binom teoremi, fonksiyonlar, fonksiyonların bileşkesi, kartezyen koordinatlar, çember ve doğru denklemleri, lineer fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, tam değer fonksiyonu, işaret fonksiyonu, üstel fonksiyon, loğaritma fonksiyonu, hiperbolik fonksiyonlar, trigonumetrik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, matrisler, determinantlar ve lineer denklem sistemleri.

 

 

541111204 Engellilik ve Yaşam
Bu ders engellilikle ilgili kavramların, engellilik türlerinin ve bu türlere göre engeli olan bireylerle iletişimin, engellilikle ilgili ayrımcılığın nedenleri ve çözüm önerilerinin anlatıldığı konuları kapsamaktadır.

541112201 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma, sunumu yapma

541112202 İşaret Dili
Bu dersin amacı, Türkçe İşaret Dili'nin alfabesi, temel kelime ve dilbilgisi yapılarını öğreterek dersi alan öğrencilerin işitme engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamaktır. Engelli bireylerin sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmesine katkı sağlamak ve engellilere sunulan sağlık hizmetlerinde iletişimi kolaylaştırmak, ayrıca sağlık personellerimizin farkındalığını arttırmayı hedeflemektedir. Ayrıca ağlık personelinin işitme engelli bireylerle iletişimini kolaylaştırmak ve engelli vatandaşlara sağlık kurumlarında daha hızlı ve kolay hizmet verebilmek amacıyla, 'işaret dili' dersi amaçlanmıştır. Öğrencilerin; İşitme engelli bireyin sağlık problemlerini anlamaya yönelik,  Parmak alfabesini tanımaları, Türk İşaret Dili (TİD) alfabesini doğru kullanmaları, TİD alfabesi ile kişisel ve aile bilgilerini doğru göstermeleri, Okulun bölümlerini ve görevlilerini TİD ile göstermeleri, Ders adları ve eğitim araçlarını TİD ile göstermeleri, Matematik terimlerini TİD ile göstermeleri, Yemek çeşitlerini TİD ile göstermeleri, Temel besin maddelerini TİD ile göstermeleri, Duygularını TİD ile ifade etmeleri, Trafik ile ilgili temel işaretleri TİD ile göstermeleri beklenmektedir.

541112203 Müzik
Nefes ve ses çalışmaları, ses Sağlığının korunması, oturarak ve ayakta çalışmanın kuralları, bireysel ve grup çalışmaları, koro eğitimi çalışmalarına giriş, folk-müzik “halay başı kim çeker”, “çamdam sakız akıyor” adlı iki sesli türkü çalışması, İstiklal Marşını koro ile okuma çalışmaları, İstiklal Marşını solo okuma çalışmaları, mutluluk şarkısı (kanon yapma), taşa çaldım ayvam ile narımı adlı türkü çalışması, gül ağacı değilem adlı Türk sanat müziği şarkısı, öğretmen marşı ve yemen türküsü. 

541112204 Sağlık Hukuku
Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Tarafları, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Kuruluşu ve Şekli,Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Özel Sağlık Kuruluşları ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği- Yataklı Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunan Özel Sağlık Kurumları Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği , Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinde Tarfaların Hak ve Yükümlülükleri, Aydınlatma Yükümlülüğünün İcrası, Hastanın Rızasının Alınması Yükümlülüğü, Sadakat ve Özen Yükümlülüğü, Teşhis ve Tedavi Hizmeti Talep Eden Tarafın Yükümlülüğü, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi ile Üstlenilen Edimlerin İhlali, Yan Yükümlülüklerin İhlali, Kusur, Meslek Kusuru,  Zarar, İlliyet Bağı,  Birden Çok Sebepten Yalnız Birinin Zararı Doğurması, Sorumsuzluk Anlaşması, Hukuki Sorumluluğun Sonuçları, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Sona Ermesi

541121201 Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler
Öğrencinin katıldığı etkinlikler yarıyıl sonunda değerlendirilecektir.

541121202 İş sağlığı ve İşçi Güvenliği
İş, işveren ve işçi sağlığı tanımları, iş sağlığı ve güvenliği temel bilgileri, meslek hastalıkları ve iş kazaları, iş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde sorumluluk ve insan gücü sorunu, işyeri sağlık birimi ve görevleri, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanunlar ve yönetmelikler, dünya’da işçi sağlığı ve güvenliği, türkiye’de işçi sağlığı ve güvenliği.

541121203 Risk İletişimi
Risk, risk algısı ve farkındalığı, kavramlar ve temel teorik yaklaşımlar, Risk algısı ve farkındalığını etkileyen faktörler, Tehlike türlerine göre risk algısı ve farkındalığı etkileyen faktörler, Risk İletişimi, Tehlike türlerine göre risk iletişiminde yaşanan sorunlar ve çözüm yöntemleri, Ülkemizde risk iletişimi ve örnekleri, Risk İletişiminde medyanın rolü.

541121204 Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme
Sağlığı geliştirme ile ilgili temel kavramlar ve yaklaşımlar, Sağlık eğitimine genel bakış, Sağlık davranışlarının belirleyicileri ve sağlığı geliştirme modelleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlığı geliştirme projeleri (sağlıklı okullar, sağlıklı şehirler, sağlıklı işyerleri vb.), Yetişkin eğitimi ve yetişkinlerin öğrenme özellikleri, Sağlık eğitimi programını geliştirme adımları (İhtiyaç saptama, amaç-hedef ve içerik belirleme), Olumlu eğitim atmosferi, İletişim teknikleri , İnteraktif (etkileşimli) eğitim teknikleri,Sağlık eğitimi programının değerlendirilmesi ve değerlendirme araçları, Grup dinamikleri ve bir eğitim grubunun evreleri, Görsel-işitsel araç ve afiş-broşür hazırlama. 

541122201 Çevre Koruma
Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği

 

 

541122202 Tıbbi Deontoloji ve Etik
Deontoloji ve metodolojisi, Hasta-hekim (teknisyen) ilişkileri, İnsan hakları Abortun v.ş.Özerklik ve aydınlatılmış onam, Organ aktarımı, Etik prensibler, Tıp tarihi, Tıbbi etik ve bioetik, İletişim Genetik ve  etik, Araştırma etiği, Alternatif tıp, Hasta hakları, Deontoloji metodoloji

541122203  Halk Sağlığı
Halk sağlığında temel kavramlar, Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık düzeyi Göstergeleri ve hizmetler açısından ülkeler arası kıyaslama, Ana – Çocuk sağlığı ve aile planlaması, Bağışıklama hizmetleri, İşçi ve iş yeri sağlığı, Çevre sağlığı, Sosyal bulaşıcı hastalıklar, Genel beslenme, Türkiye’nin genel sağlık sorunları, halk sağlığı açısından genel nüfus, gençlerin sağlık sorunları, Yaşlılık ve sorunları, Toplumda görülen sağlığa zararlı alışkanlıklar.

541122204 Halkla İlişkiler
Halkla ilişkilerin tanımı ve tarihsel gelişimi, Halkla ilişkilerde yakın kavramlar, Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler, Halkla ilişkilerde izlenen amaçlar, ilkeler, Hastanelerde halkla ilişkiler organizasyonu, Hastanelerde halkla ilişkiler yöneticisinin sorumlulukları, Hastanelerde halkla ilişkiler uzmanının faaliyetleri, Hastanelerde halkla ilişkiler departmanında görev yapabilecek kişilerde ve iş yerlerinde bulunması gerekli özellikler, Türkiye’de kamu hastanelerinde halkla ilişkiler faaliyetlerinin organizasyonu, Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetleri, tanıtma tanıma, lobicilik, sponsorluk, imaj yaratma, Halkla ilişkilerin uygulama alanları, Halkla ilişkilerde kullanılan araç, gereç ve yöntemler

541122205 Web Tasarımı
Web tasarımının temelleri, gerekli araçlar ve kurulumları, html, aspx, css, javascript, xml ve text türündeki sayfalarının Expression Web ile web safyası haline dönüştürülmesi, görüntüleme düzeni, video, müzik ve hareketli medya desteklerinin web sayfasına yerleştirilmesi ve proje sunumu.