Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Ders İçerikleri

                                                               Ahi Evran Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Ders İçerikleri
1. SINIF - Birinci Yarıyıl
1.TDS 101 Anatomi
1-Anatominin tanımı ve öğretim  yöntemleri
2-Anatomide Sık kullanılan terimler
3-Kemikler
4-Eklemler
5-Kaslar
6-Toraks anatomisi(Dolaşım ve Solunum Sistemi)
7-Karın ve Pelvis Anatomisi(Sindirim Sistemi,Ürogenital Sistemi
8-Merkezi Sinir Sistemi
9-Endokrin Sistemi
10- Duyu Organları
11-Perifetik Oluşumlar

2.TDS 103 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I

 1. Türk devriminin hazırlık dönemi ve Türk İstiklal Savaşı
 2. Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışı ve Türk İnkılabını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış
 3. Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması
 4. Türk Topraklarının İşgal edilmesi ve Mustafa Kemal Paşanın Tepkisi
 5. Musafa Kemal Paşanın Samsuna Çıkışı ve Kongreler Dönemi
 6. Kuvayi Milliye ve Misak-ı Milli Kararları
 7. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması
 8. 1920 Yılının Siyasi Olayları
 9. Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele
 10. Sakarya Zaferi
 11. Büyük Taarruzun ve Mudanya Ateşkes Sözleşmesi

3.TDS 105 Bilgisayar Teknolojileri ve Kullanımı I

 1. Bilgisayara  Giriş
 2. Bilgisayarın Yapısı
 3. İşletim Sistemleri
 4. Windows İşletim Sistemine Giriş
 5. Windows İşletim Sistemlerinin Genel Özellikleri
 6. İşletim Sistemi Ayarları
 7. Donanım (Giriş Birimleri), Donanım (Çıkış Birimleri) Donanım (İşlem Birimleri 1 ) Donanım (İşlem Birimleri 2)
 8. İşletim Sistemlerinde Çok Kullanıcılı Sistemler
 9. Ağ sistemleri
 10. Ağ ayarları

 

4.TDS 107 Hastalık Bilgisi I

 1. Hikaye Alma ve Fizik Muayene
 2. Kalp – Damar Hastalıkları (Kalbin Fonksiyonel Anatomisi,Tanı İşlemleri,Kalp Hastalıklarında Belirti- Bulgular Konjestif Kalp Yetmezliği, Akut Myokard Enfaktüsü, Anjina Pektoris, Hipertansiyon, Varis)
 3. Solunum Sistemi Hastalıkları (Solunum Sisteminin Anatomisi Tanı İşlemleri, Solunum Sistemi Hastalııklarında Görülen Belirti Bulgular)
 4. Kronik Obstrüktif akciğer hastalığı, bronşit, astım, Pnömoni, tüberküloz
 5. Endokrin sistem hastalıkları,  tanı işlemle, hastalıklarda görülen belirti-bulgular
 6. Hormanlar, başlıca etki yerleri
 7. Tiroid hastalıkları, Hipofiz hastlaıkları, Diabetüs mellitus
 8. Onkoloji (Tümör etiyolojisi, tanı işlemleri, belirti-bulgular, tedavi yöntemleri.)

5.TDS 109 On Parmak Yazım Teknikleri I
        1.    Alfabe tuşlarının tanımı
2.   Temel sıra tuşlarının tanımı
3.   Üst sıra tuşlarının tanımı
4.   Alt sıra tuşlarının tanımı
5.   Baskılı hız çalışmaları
6.   Yanlışları kontrol etme
7.   Semboller ve İşaretler
8.   Yabancı dil harfleri
9.   Hız çalışmaları

6.TDS 111 Psikoloji

 1. Pskolojinin konusu ve amacı
 2. Pskolojinin araştırma metodları
 3. Davranışın biyolojik temeli
 4. İnsanın gelişimi
 5. Davranışın kaynağı güdüler
 6. Duygular ve Heyecanlar
 7. Kişilik ve kişilik kuramları
 8. Freud’un kişilik kuramı, Benlik kuramları
 9. Savunma Mekanizmaları ve ruh sağlığı
 10. Kalıtım ve çevre
 11. Zeka ve yetenek
 12. Kişi ve toplum ve insanlar arası ilişkiler

7. TDS 113 Temel İngilizce I

 1. Verb To Be (Am/is/Are)
 2. Verb To Be (Questions And Negatives)
 3. Countries and numbers
 4. Have got has got
 5. Singular and plural nouns
 6. There is, there are
 7. Quantifiers ( a few, a little, and a lot)
 8. Object pronouns
 9. Countable and uncountable nouns how many, how much
 10. Present Simple (3rd Person)
 11. Present Simple (All Persons)   

8. TDS 115 Tıbbi Dokümantasyon I

 1. Tıbbi dokumantasyon ile ilgili kavramlar
 2. Tıbbi dokuman ve tıbbi dokumantasyonun tarihçesi
 3. Tıbbi dokumanların özellikleri
 4. Tıbbi kayıtların kapsamı, önemi, kullanımı ve başlıca kullanıcıları, düzenlenmesi, hasta dosyalarının numaralanması ve sıralanması
 5. Hasta dosyaları arşivinde kullanılan indeksler
 6. Hasta dosyaları arşivinin mimari yapı ve özellikleri
 7. Hasta dosyaları arşivi bölüm ve fonksiyonları
 8. Hasta dosyaları arşivlerinde örgüt modelleri
 9. Hasta dosyaları arşivinin yönetim ve organizasyonu

 
9. TDS 117 Tıbbi Terminoloji

 1. Tıbbi terminolojiye giriş
 2. Tekil- çoğul isim formlarının kullanımı
 3. Terimlerde küçültme
 4. Kökler,Önekler,Son ekler
 5. Vücut yapı terimleri (kaviteler, bölgeler, pozisyonlar, yönler)
 6. Hücre,dokular ve organlar
 7. Genel hastalık terimleri
 8. İlaçlar (yan etkileri, ilaç bilgileri)
 9. Ameliyatlara ilişkin terimler.

10.TDS 119 Türk Dili I

 1. Türkçeyi Doğru Düşünme, Bağımsız Düşünebilme
 2. İyi Bir Dinleyicide Bulunması Gereken Özellikler
 3. Okuma Tekniği, Okunanı Kavrama
 4. Türkçenin Ses Bilgisi Özellikleri
 5. Düzgün Ve Doğru Konuşmayla İlgili Çalışmalar
 6. Sözlü Anlatımın Özellikleri, Konuşma Türleri
 7. Sözlü Anlatımda Plan Türleri
 8. Sözcüklerin Anlamsal Değerlerinde Değişimler Ve Bunların Cümle İçi Kullanımlarıyla Oluşan Anlam Değişimleri
 9. Cümle İçinde Bağlaçların Kullanım Alanları,Bağlaç Kullanımlarında Görülen Yanlışlar

Üzerinde Değerlendirmeler

 1. Cümle İçinde İlgeçlerin İşlevleri, İlgeçlerin Anlamsal Boyutları Anlam İlişkisinde Türevler
 2. Cümle Çeşitlerinin Anlatıma Getirdiği Katkılar
 3. Sıralı,Basit,Kesik Cümlelerin Yazılı Veya Sözlü Anlatıma Göre Kullanışları
 4. Devrik Ve Kesik Cümlelerin Duygusal Anlatıma Katkıları
 5. Paragraf Düzenleme Çalışmaları

İkinci Yarıyıl

1.TDS 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

 1. Saltanat sorunu ve Lozan Barış Görüşmeleri
 2. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Gruplar
 3. Cumhuriyetin İlanı
 4. 3 Mart 1924 De Yapılan Devrimler
 5. 1924 Anayasası
 6. Çok Partili Demokratik Yaşama Geçiş Çabaları
 7. Devrimi Yoketme Çabaları
 8. Devrimler
 9. Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri Ya Da Atatürk İlkeleri
 10. Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikası (1923-1938)

2. TDS 102 Bilgisayar Teknolojileri ve Kullanımı

 1. Bilgisayara giriş
 2. Bilgisayarın yapısı
 3. Office kullanımı (MS Word)
 4. Word’e giriş, Yardım Almak
 5. Belge ile çalışma, Düzenleme, Biçimlendirme, Görünümler ve yazdırma, Belgeyi geliştirme
 6. Tablolar ve Sütunlar ile çalışma
 7. Şablonlar ve ana hat ile çalışma
 8. Web Sayfaları

3.TDS 104 Biyoistatistik I

 1. Biyoistatistiğe giriş ve tanımlar
 2. Dağılımlar ve dağılımları tanımlayıcı ölçüler
 3. Verilerin sınıflandırılması
 4. Ortalama ve diğer merkez ölçüleri
 5. Standart sapma ve diğer yaygınlık ölçüleri,verilerin tablo kullanılarak gösterilmesi,verilerin grafik kullanılarak gösterilmesi
 6. Bilimsel araştırma planları
 7. Araştırma değerlendirilmesi ve rapor yazımı
 8. Sağlık istatistikleri
 9. Bilgisayar yardımıyla istatistik

 

4. TDS 106 Tıbbi Deontoloji ve Etik

 1. Deontoloji ve metodolojisi
 2. Hasta-hekim (teknisyen) ilişkileri
 3. İnsan hakları Abortun v.ş.Özerklik ve aydınlatılmış onam
 4. Organ aktarımı
 5. Etik prensibler
 6. Tıp tarihi
 7. Tıbbi etik ve bioetik
 8. İletişim Genetik ve  etik
 9. Araştırma etiği
 10. Alternatif tıp
 11. Hasta hakları
 12. Deontoloji metodoloji

5.TDS 108 Halk Sağlığı

 1. Halk sağlığında temel kavramlar,
 2. Tıbbın tarihsel gelişimi,temel sağlık hizmetleri
 3. Sağlık insan gücü ve Türkiye’de sağlık örgütlenmesi
 4. Sağlık düzeyi Göstergeleri ve hizmetler açısından ülkeler arası kıyaslama
 5. Ana – Çocuk sağlığı ve aile planlaması
 6. Bağışıklama hizmetleri
 7. İşçi ve iş yeri sağlığı
 8. Çevre sağlığı
 9. Sosyal bulaşıcı hastalıklar
 10. Genel beslenme
 11. Türkiye’nin genel sağlık sorunları, halk sağlığı açısından genel nüfus, gençlerin sağlık sorunları
 12. Yaşlılık ve sorunları
 13. Toplumda görülen sağlığa zararlı alışkanlıklar

6.TDS 110 Hastalık Bilgisi II

 1. Kan  hastalıkları (Kanın yapısı özellikleri, kan grupları, Anemiler)
 2. Sindirim sistemi hastalıkları (Sinidirim sistemi anatomi ve fizyolojisi,tanı işlemleri, belirti- bulgular)
 3. Peptik ülser, hemoroid, Siroz, Bağırsak parazitleri
 4. Böbrek hastalıklar (Böbreklerin fonksiyonel ve fizyolojik anatomisi, böbrek hastalıklarında tanı işlemleri, sistit, Akut böbrek yetmezliği,Kronik böbrek yetmezliğ)
 5. Diyaliz
 6. Bağışıklık sistemi ve Allerjik hastalıklar ( Bağışıklık sistemi,tanı işlemleri)
 7. Anaflaktik şok
 8. Bronşiyal astım
 9. Besin alerjisi, ilaç alerjisi
 10. Ürtiker, dermatit

7.TDS 112 İlk Yardım

 1. İlk yardımın amaçları ve uygulamaları
 2. Hava yolu obstrüksiyonu ve tedavi
 3. Kardiyopulmoner resusitation
 4. Suda boğulmada ilk yardım
 5. Hayvan ısırıkları ve tedavi
 6. İntoksikasyonlar (zehirlenmeler)
 7. Yara bakımı, hasta nakli
 8. Akut karın ve vasküler sorunlar
 9. Yanıklar
 10. Yüz bölgesi yaralanmaları
 11. Kırıklar

8.TDS 114 On Parmak Yazım Teknikleri II
  Klavyenin tekrarı

 1. Hız çalışmaları
 2. Rakamlarla Çalışma

9.TDS 116 Temel İngilizce II
1.Can/Can’t
2.Adverbs of frequencies(how often,how long)
3.Past simple(Regular  verbs)
4. Past simple(negatives ago)
5. A lot of,much,many,enough would you like and can
6.Comparative adjectives,comparing people and things
7.Superlative adjectives, comparing people and things
8. Revision of gramer points

10. TDS 118 Tıbbi Dokümantasyon II

 1. Hasta dosyalarının  hukuki yönü
 2. Hasta dosyalarına yer alan evrakın değerlendirilmesi
 3. Hatan dosyalarının standardizasyonu
 4. Dosya özetlerinin hazırlanması, şekil ve içeriği,çıkış özeti
 5. Dosyalama yöntemleri, Dosyalama İşlemleri, tanımlar ve amaçlar
 6. Dosyalama sistemleri yarar ve sakıncaları
 7. Hasta dosyalarının ödünç alıp verilmesi, Hasta dosyalarının yerine kaldırılması, yerleşim hatalarının önlenmesi
 8. İndeksleme işlemleri, hasta, doktor indeksi
 9. Hastalık ve ameliyatlara ait indeksleme sistemleri
 10. Hastalıkların ve ameliyatların uluslar arası sınıflandırma sistemlerinin amacı, faydaları
 1. Hastalıkların ve ameliyatların uluslar arası sınıflandırma sistemlerinin tarihçesi, bazı sınıflandırma sistemleri ve özellikleri
 2. Hastalıkların ve ameliyatların uluslar arası sınıflandırma sistemlerine uygun kodlanması

 

11.TDS 120 Tıbbi Terminoloji II

 1. Dolaşım sistemine ilişkin terimler (kalp-damar sistemi, lenfatik sistem, plazma, kan hücreleri, immun sistem)
 2. Solunum sistemine ilişkin terimler (Üst-alt solunum yolu, akciğerler, solunum, gaz transportu)
 3. Sindirim sistemine ilişkin terimler (ağız, mide ince-kalın bağırsak, yardımcı sindirim organları, sindirim işlemi)
 4. Üriner sistem ( Böbrek, nefron idrar, idrarın atılımı)
 5. Üreme sistemine ilişkin terimler (kadın – erkek üreme sistemi, meme dokusu , menstürel döngü, menapoz, kontrasepsiyon, gebelik ve doğum,emzirme)
 6. Endokrin sisteme ilişkin terimler (hormonlar,endokrin bezler ve hastalıkları)
 7. Sinir sistemine ilişkin terimler (nöronlar, sinirler, beyin, omurilik, otonomik sinir sistemi)
 8. Davranış bozukluklarına bağlı hastalıklar
 9. Duyurular (kulak, işitme, göz ve görme)
 10. Hareket sistemine ilişkin terimler ( iskeletin bölümleri, kemiğin yapısı, eklemler)
 11. Kas sistemi ile ilgili terimler (kas tipleri, kas kontraksiyonları, kas hareketleri, kasın yapısı)
 12. Deri ile ilgili terimler (derinin anatomisi,yapısı ve hastalıkları)

12.TDS 122 Türk Dili II

 1. Türkçe’de Doğru Düşünme,Bağımsız Düşünme
 2. Dinleme Uğraşı, iyi bir dinleyicinin özellikleri
 3. Okuma-Kavrama İlişkileri, Okuma Tekniği
 4. Seslendirme,Vurgu,Tonlama
 5. Sözlü Anlatımının öğeleri Konuşma Türleri
 6. Sözlü Anlatımlarda Plan
 7. Cümle Kurma Çalışmalarında Sözcük Değerleri
 8. Cümle İçinde Bağlaçların Görevleri Çeşitliliği
 9. Cümle İçinde İlgeçlerin Türevleri Anlam İlgileri

TDS 124 Yaz Stajı I (20 iş Günü)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencileri için 1.  Sınıf sonunda 20 (yirmi) iş günü staj başlar.
2. SINIF - Üçüncü Yarıyıl
1.TDS 201 Bilgisayar Teknolojileri ve Kullanımı III

 1. Genel tekrar ( Bilgisayar Yapısı ve Word)
 2. Excel’e giriş, yardım almak
 3. Çalışma sayfası ile çalışmak
 4. Düzenleme
 5. Tablo oluşturma
 6. Hesaplamalar yapma
 7. Yazdırma
 8. Formül çubuğunu kullanma
 9. Formüller – 2
 10. Uygulama-1,uygulama-2, uygulama-3

 2.TDS 203 Biyoistatistik II

 1. Hizmet bölgesini tanıma
 2. Nüfusla ilgili istatiksel yöntemler
 3. Doğumlar ve ölümlerle ilgili istatiksel yöntemler
 4. Göçlerle ilgili istatiksel yöntemler
 5. Evlenmelerle ve boşanmalarla ilgili istatiksel yöntemler
 6. Düşüklerle ilgili istatiksel yöntemler
 7. Hastalıklarla ilgili istatiksel yöntemler
 8. Koruyucu hizmetler çalışmalarıyla ilgili istatiksel yöntemler
 9. Aile planlaması hizmetleriyle ilgili istatiksel yöntemler
 10. Hastane hizmetlerinin değerlendirilmesiyle ilgili istatiksel yöntemler
 11. iş sağlığıyla ilgili istatiksel yöntemler
 12. Diş sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili istatiksel yöntemler
 13. Hastalık ve Ölüm nedenlerinin Uluslar arası Sınıflandırılması
 14. Sağlık düzeyini gösteren ölçütler

3.TDS 205 Hastane Bilgi Sistemleri

 1. Hastane Bilgi Sistemi (HBS)ne giriş
 2. HBS gerekleri
 3. Veri Tabanı Yönetim Sistemi
 4. Modül Kavramı
 5. HBS’de güvenlik ve önemi
 6. HBS’de gizlilik ve önemi
 7. HBS’de ağ yapısı
 8. HBS’de kullanıcı yetkilendirme
 9. HBS’de kullanıcı ihtiyaçları
 10. HBS standartları
 11. HBS ihtiyaçları
 12. HBS mevzuatı
 13. HBS’de karşılaşılabilecek problemler

4.TDS 207 İletişim ve Kişilerarası İlişkiler

 1. Temel İletişim
 2. İnsan ve İletişim
 3. İletişim süresi
 4. Sözlü iletişim
 5. Sözlü olmayan iletişim
 6. Yazılı haberleşme
 7. Beden dilini etkin kullanım
 8. Empati, motivasyon
 9. Hitap etme sanatı
 10. Sahne korkusu
 11. Sunum teknikleri
 12. CV hazırlama

5.TDS 209 Mesleki İngilizce I

 1. Present Simple (3rd Person)
 2. Past Simple ( Regular verbs)
 3. To Ask Someone To Do Something
 4. Like And Would Like
 5. Comparative Adjectives

6.TDS 211 On Parmak Yazım Teknikleri III

 1. Klavye tekrarı
 2. Baskılı hız çalışmaları
 3. Yabancı parçalar yazma
 4. Teknik terimleri yazma
 5. Hız çalışmaları

7.TDS 213 Sağlık İşletmelerinde Yönetim

 1. Yönetimin tanımı, yönetim biliminin tarihsel gelişimine ilişkin temel kavramlar bilgisi
 2. Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri bilgisi
 3. Yönetim kaynakları bilgisi
 4. Sağlık işletmelerinin amaçları, türleri, hukuksal yapıları, kavrayabilme,
 5. Hastanelerin gelişimi, tipleri ve fonksiyonları, kavrayabilme
 6. Yataksız sağlık kuruluşlarını, kavrayabilme
 7. Yönetim kademeleri bilgisi, yönetim süreçlerini  açıklayabilme
 8. Devlet karamı, anayasa,yönetim organları, bilgisi
 9. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, kavrayabilme
 10. Türkiye’de hastane işlemleri organizasyonu, kavrayabilme
 11. Uluslarlarası sağlık örgütleri, bilgisi
 12. Türk sağlık finansman kuruluşları,bilgisi
 13. Sağlık işletmelerinde personel yönetimi, sağlık mevzuatı bilgisi

8.TDS 215 Sekreter Teknikleri

 1. Sekreterliğin tarihçesi ve tanımı
 2. Sekreterliğin önemi
 3. Sekreterliğin önemi
 4. Sekreterlik çeşitleri
 5. Sekreterin dış görünümünü etkileyen unsurlar
 6. Sekreterin fiziki görünümünü bütünleyici davranışlar
 7. Sekreterin duyuşsal özellikleri
 8. Sekreterin mesleki özellikleri

9.TDS 217 Tıbbi Dokümantasyon III

 1. Sağlık enformasyon sistemleri
 2. Hastane enformasyon sistemi
 3. Elektronik tıbbi kayıt sistemi
 4. Bilgi işlem araçlarının kullanım alanları
 5. Bilgi saklama ortamları (kağıt ortam,manyetik ortam, mikrografi, film arşivi, röntgen arşivi)
 6. Sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon bölümünün kuruluş ve fonksiyonları
 7. Hasta dosyaları arşivinin yönetim ve organizasyonu
 8. Hastane arşivinin örgütlenmesi
 9. Tıp sekreterliği, sağlık ekibi içindeki yeri ve  tıp sekreterlerini diğer sekreterden ayıran özellikler
 10. Tıbbi sekreterin görevleri, karşılaştıkları güçlükler ve çözüm önerileri
 11. Tıbbi raporun niteliği, türleri
 12. Yataksız sağlık kuruluşlarındakini tıbbi dokuman ve dokümantasyon

10.TDS 219 Yazışma Teknikleri
       1.İletişimin önemi
2.iletişim türleri
3. Yazılı iletişimin önemi
4.Noktalama işaretleri
5.Düzgün ifade çalışmaları
6.Bürolarda iyi yazı ve rapor yazma teknikleri
7. Form doldurma çalışmaları, yabancı kurumlarla yazışma teknikleri
8.Kurumlar arası yazışma uygulamaları

   Dördüncü Yarıyıl

 1.TDS 200 Bilgisayar Teknolojileri ve Kullanımı IV

 1. Excel Tekrar (Çalışma sayısı ve Formüller)
 2. Tablo Biçimleme
 3. Grafikler
 4. Finansal ve Matematiksel fonksiyonlar
 5. Birden çok sayfa veya kitap arasında bilgi alışverişi
 6. Uygulama, Powerpoint’e giriş, sunu oluşturma
 7. Grafik oluşturma, slayt Yönetimi
 8. İnternet Kullanımı
 9. Web sayfaları oluşturma
 10. MS Outlook

2.TDS 202 Dosyalama ve Arşiv Teknikleri

 1. Bilgi, bilgi yönetimi ve örgütsel önemi
 2. Belge ve belge yönetimi, önemi ve amacı
 3. Elektronik belge ve özellikleri, belgenin işlem süreci,form,form çeşitleri kullanımı ve standardizasyonu
 4. Dosyalama, önemi ve amacı, dosyalama sistemlerinin kurulması,standart dosya planı
 5. Sağlık bakanlığı standart dosya planı, dosyalama hizmetlerinin organizasyonu, dosya tasnif sistemleri, özellikleri ve kullanım alanları, arşivleme teknikleri ve  süreci, arşivlerin fiziki özellikleri  ve dijital arşivler
 6. Bilgi,bilgi yönetimi,bilginin kurumsal önemi
 7. Belge, belge yönetimi tanımı, amacı ve önemi
 8. Evrakın tanımı, üretilmesi, kayıt işlemleri ve evrak yönetimi, Evrakın işlem süreci
 9. Form ve formların kullanımı, form çeşitleri, form standardizasyonu
 10. Dosyalama, dosyalamanın amacı ve önemi
 11. Dosyalama sisteminin kurulması, standart dosya planı, sağlık bakanlığı dosya planı
 12. Dosyalama hizmetlerinin örgütlenmesi

3.TDS 204 Mesleki İngilizce II

 1. Present Continuouns
 2. Going to Future
 3. Present Perfect
 4. Passive  Woice
 5. Question Forms

4.TDS 206 On Parmak Yazım Teknikleri IV

 1. Klavyenin tekrarı
 2. Hız çalışmaları
 3. İş mektupları yazma
 4. Dilekçe yazma uygulamaları
 5. Rapor yazma uygulamaları
 6. Resmi yazışma uygulamaları

5.TDS 208 Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler

 1. Halkla ilişkilerin tanımı ve tarihsel gelişimi
 2. Halkla ilişkilerde yakın kavramlar
 3. Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler
 4. Halkla ilişkilerde izlenen amaçlar, ilkeler
 5. Hastanelerde halkla ilişkiler organizasyonu
 6. Hastanelerde halkla ilişkiler yöneticisinin sorumlulukları
 7. Hastanelerde halkla ilişkiler uzmanının faaliyetleri
 8. Hastanelerde halkla ilişkiler departmanında görev yapabilecek kişilerde ve iş yerlerinde bulunması gerekli özellikler
 9. Türkiye’de kamu hastanelerinde halkla ilişkiler faaliyetlerinin organizasyonu
 10. Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetleri, tanıtma tanıma, lobicilik, sponsorluk, imaj yaratma
 11. Halkla ilişkilerin uygulama alanları
 12. Halkla ilişkilerde kullanılan araç, gereç ve yöntemler

6.TDS 210 Sekreter Teknikleri II

 1. Sekreterin diğer özellikleri
 2. Bürolar ve ofislerin tanıtılması
 3. İş planlamasında sekreterin yeri
 4. Tıp sekreterinin tarihçesi ve tanımı
 5. Tıp sekreterinin mesleki tutum ve alışkanlıkları
 6. Tıp sekreterinin bilişsel özellikleri
 7. Tıp sekreterinin görevleri

7.TDS 212 Tıbbi Dokümantasyon IV

 1. Arşivcilik bilgisi, tanımlar
 2. Arşiv işlev ve türleri
 3. Dünyada ve Türklerde arşiv ve arşivcilik tarihçesi
 4. Arşiv komitesi, arşiv teşkilat ve fonksiyonları
 5. Tıbbi arşiv yöneticisinin ve personelinin görevleri
 6. Arşivcilik işlemleri, sınıflama işlemleri, Ayıklama ve İmha işlemleri, Koruma ve restorasyon işlemleri
 7. Arşiv bütçesi
 8. Hasta dosyaları arşivinin mimarı yapı ve özellikleri
 9. Arşiv depoları
 10. Arşiv malzemesinin korunması
 11. Tıp sekreterinin hak ve sorumlulukları
 12. Tıbbi sekreterlerin hasta ve hasta yakınlarıi hekim ve hemşirelerle olan ilişkiler
 13. Sekreterlik hizmetlerinde etik

8.TDS 214 Tıbbi Laboratuar Bilgisi

 1. Mikroorganizmalar ve Sterilizasyon bilgisi
 2. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon bilgisi
 3. Bakteriyoloji laboratuarına gelen örnekler kabul ve ret kriterleri
 4. Seroloji laboratuarına gelen örnekler, patoloji laboratuarının işleyişi ve gelen örneklerin kabulu, cbc laboratuarına gelen örnekler kabul ret kriterleri
 5. Genetik laboratuarı gelen örnekler kabul kriterleri, immünoloji laboratuarı ve gelen örneklerin  kabul kriterleri
 6. Parazitoloji laboratuarı gelen örnekler ve kabul kriterleri
 7. Elisa laboratuarı örnek alım ve gönderme kriterleri
 8. Kan bankası işleyişi ve hasta kabul protokolü
 9. Nükleer tıp laboratuarı işleyiş ve hasta kabulü
 10. Biyokimya laboratuarına gelen örnek ve hastaların kabul kriterleri, idrar laboratuarına örnek kabulü

9.TDS 216  Tıp Kütüphaneciliği

 1. Çağdaş bilgi merkezleri ve karşılaştırılması
 2. Kütüphane , Kütüphanecilik
 3. Tıp kütüphaneciliği, Kütüphane türleri
 4. Kütüphaneyi oluşturan öğeler
 5. Kütüphane hizmetleri, teknik hizmetler
 6. Okuyucu hizmetleri, sınıflandırmaya giriş
 7. Kataloglamaya giriş
 8. Süreli yayınlar, müracaat hizmetleri
 9. Referans kaynakları
 10. Ödünç verme hizmetleri
 11. Tıp kütüphanesi otomasyon  hizmetleri