Ahi Evran Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / İlk ve Acil Yardım  Programı Ders İçerikleri

I. Yarıyıl

431211301  Yabancı Dil-I
Verb To Be (Am/is/Are), Verb To Be (Questions And Negatives), Countries and numbers, Have got has got, Singular and plural nouns, There is, there are, Quantifiers ( a few, a little, and a lot), Object pronouns, Countable and uncountable nouns how many, how much, Present Simple (3rd Person), Present Simple (All Persons)

750011301 Türk Dili I
Türkçeyi Doğru Düşünme, Bağımsız Düşünebilme, İyi Bir Dinleyicide Bulunması Gereken Özellikler, Okuma Tekniği, Okunanı Kavrama, Türkçenin Ses Bilgisi Özellikleri, Düzgün Ve Doğru Konuşmayla İlgili Çalışmalar, Sözlü Anlatımın Özellikleri, Konuşma Türleri, Sözlü Anlatımda Plan Türleri, Sözcüklerin Anlamsal Değerlerinde Değişimler Ve Bunların Cümle İçi Kullanımlarıyla Oluşan Anlam Değişimleri, Cümle İçinde Bağlaçların Kullanım Alanları,Bağlaç Kullanımlarında Görülen Yanlışlar, Üzerinde Değerlendirmeler, Cümle İçinde İlgeçlerin İşlevleri, İlgeçlerin Anlamsal Boyutları Anlam İlişkisinde Türevler, Cümle Çeşitlerinin Anlatıma Getirdiği Katkılar, Sıralı,Basit,Kesik Cümlelerin Yazılı Veya Sözlü Anlatıma Göre Kullanışları, Devrik Ve Kesik Cümlelerin Duygusal Anlatıma Katkıları, Paragraf Düzenleme Çalışmaları

740011301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Türk devriminin hazırlık dönemi ve Türk İstiklal Savaşı, Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışı ve Türk İnkılabını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması, Türk Topraklarının İşgal edilmesi ve Mustafa Kemal Paşanın Tepkisi, Mustafa Kemal Paşanın Samsuna Çıkışı ve Kongreler Dönemi , Kuvayi Milliye ve Misak-ı Milli Kararları ,Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması, 1920 Yılının Siyasi Olayları, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele, Sakarya Zaferi, Büyük Taarruzun ve Mudanya Ateşkes Sözleşmesi

541311101 Anatomi
Anatominin tanımı ve Öğretim Yöntemleri,  Anatomide sık kullanılan terimler, Kemikler, Eklemler, Kaslar, Toraks anatomisi ( Dolaşım ve Solunum Sistemi ), Karın ve Pelvis , Anatomisi, Merkezi sinir sistemi, Endokrin sistemi, Duyu organları, Periferik oluşumlar

 

541311102 Fizyoloji
Hücre fizyolojisi, Uyarılabilir Doku (sinir fizyolojisi), Merkezi sinir sistemi fizyolojisi, Kas fizyolojisi (uyarılabilir dokular), Kalp- Dolaşım Fizyolojisi, Solunum fizyolojisi, Kan fizyolojisi, Sindirim fizyolojisi, Boşaltım fizyolojisi, Endokrin sistem fizyolojisi, Duyu fizyolojisi

541311103 Acil Hasta Bakımı I
Hastane öncesi acil bakım, Acil bakım verenlerde duygusal stres, Vital bulgular, Hastanın değerlendirilmesinde kullanılan kısaltmalar, Hastanın değerlendirilmesi, İlk inceleme, İkinci inceleme, Kardio, Yabancı cisim Aspirasyonu, Solunum Acilleri, Göğüs Travmaları, Batın ve Genital Bölge Yaralanmalar

541311104 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I
Antrenman kavramı,  Antrenmanın temel amacı ve temel görevleri,  Antrenmanın organizma üzerindeki etkisi ve meydana getirdiği değişiklikler,  Antrenmanda yüklenme ve dinlenme ilişkisi ve yüklenmenin ölçütleri ile birlikte alt,üst extremite ve abdominal bölge çalışmaları,  Aerobik antrenman ve esneklik çalışmaları, İzometrik çalışma ilkeleri,  Vücut tutuşu çalışmaları ve teorisi Ters vücut tutuşu çalışmaları ve teorisi Dinamik (izotonik) çalışma ilkeleri,  Konsantrik çalışmalar teorisi, Egzantrik çalışmalar teorisi,  Çeşitli araçlarla yapılan kuvvet çalışmaları teorisi

541311105 Tıbbi Terminoloji
Tıbbi terminolojiye giriş, Tekil- çoğul isim formlarının kullanımı, Terimlerde küçültme, Kökler, Önekler, Son ekler, Vücut yapı terimleri (kaviteler, bölgeler, pozisyonlar, yönler), Hücre,dokular ve organlar, Genel hastalık terimleri, İlaçlar (yan etkileri, ilaç bilgileri), Ameliyatlara ilişkin terimler.

730011301 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
Bilgisayara giriş ve temel donanım bilgisi, Klavye kullanımı, işletim sistemleri: windows (xp, 7 ve 8) , internet, Office uygulamaları (Word, Excel, MS-DOS, Power Point ), sistem koruması: virüsler ve antivirüsler ve sistem yrdeklemesi ve sıkıştırma.

 

 

 

II. Yarıyıl

431212301 Yabancı Dil II
Can/Can’t, Adverbs of frequencies(how often,how long), Past simple(Regular  verbs), Past simple(negatives ago), A lot of,much,many,enough would you like and can, Comparative adjectives,comparing people and things, Superlative adjectives, comparing people and things, Revision of gramer points

750012301 Türk Dili II
Türkçe’de Doğru Düşünme,Bağımsız Düşünme, Dinleme Uğraşı, iyi bir dinleyicinin özellikleri, Okuma-Kavrama İlişkileri, Okuma Tekniği, Seslendirme, Vurgu, Tonlama, Sözlü Anlatımının öğeleri Konuşma Türleri, Sözlü Anlatımlarda Plan, Cümle Kurma Çalışmalarında Sözcük Değerleri, Cümle İçinde Bağlaçların Görevleri Çeşitliliği, Cümle İçinde İlgeçlerin Türevleri Anlam İlgileri

740012301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Saltanat sorunu ve Lozan Barış Görüşmeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Gruplar, Cumhuriyetin İlanı, 3 Mart 1924 De Yapılan Devrimler, 1924 Anayasası, Çok Partili Demokratik Yaşama Geçiş Çabaları, Devrimi Yoketme Çabaları, Devrimler, Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri Ya Da Atatürk İlkeleri, Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikası (1923-1938)

730012301 Temel Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Organizasyonu / Algoritmalar / Programlama Dilleri ve Veri Yapıları: Bir programlama dili ( C) / Örnek Uygulamalar

541312102 Travma
Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, travma vakalarına genel yaklaşımı uygulamak, dış kanamalarda acil bakım uygulamak, yumuşak doku yaralanmalarında acil bakım uygulamak, yüz ve boyun yaralanmalarında acil bakım uygulamak, omurga yaralanmalarında acil bakım uygulamak, göğüs yaralanmalarında acil bakım uygulamak, karın yaralanmalarında acil bakım uygulamak, pelvis yaralanmalarında acil bakım uygulamak, ekstremite yaralanmalarında acil bakım uygulamak, özellikli travma olgularına acil bakım uygulamak, çevresel acillerde bakım uygulamak 1, çevresel acillerde bakım uygulamak 2, yanıklarda acil bakım uygulamak

 

541312503 Travma Uygulama
Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, travma vakalarına genel yaklaşımı uygulamak, dış kanamalarda acil bakım uygulamak, yumuşak doku yaralanmalarında acil bakım uygulamak, yüz ve boyun yaralanmalarında acil bakım uygulamak, omurga yaralanmalarında acil bakım uygulamak, göğüs yaralanmalarında acil bakım uygulamak, karın yaralanmalarında acil bakım uygulamak, pelvis yaralanmalarında acil bakım uygulamak, ekstremite yaralanmalarında acil bakım uygulamak, özellikli travma olgularına acil bakım uygulamak, çevresel acillerde bakım uygulamak 1, çevresel acillerde bakım uygulamak 2, yanıklarda acil bakım uygulamak. Yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarında mesleki beceri ve pratiklerinin gelişmesini sağlamak

541312104 Resüstasyon
Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve  öğrenim hedefleri, temel yaşam desteği, hava yolunu açma teknikleri, entübasyon, solunum desteği sağlamak. oksijen tedavisinde kullanılan araçlar, oksijen tedavisi, katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım- erişkin, katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım- çocuk, katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım- bebek, erişkinde, çocukta ve bebekte temel yaşam desteği, defibrilasyon ve kardiyoversiyon

541312505 Resüstasyon Uygulama
Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve  öğrenim hedefleri, temel yaşam desteği, hava yolunu açma teknikleri, entübasyon, solunum desteği sağlamak. oksijen tedavisinde kullanılan araçlar, oksijen tedavisi, katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım- erişkin, katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım- çocuk, katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım- bebek, erişkinde, çocukta ve bebekte temel yaşam desteği, defibrilasyon ve kardiyoversiyon. Yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarında mesleki beceri ve pratiklerinin gelişmesini sağlamak

541312106 Acil Hasta Bakımı II
Kırık çıkık ve burkulmalar, nörolojik aciller, felç, epilepsi ve nöbetler, metabolik aciller, diyabetik koma ve insülin şoku, diyabet ve alkolizm, dispneye yol açan tıbbi aciller, dispne sebepleri, akut akciğer ödemi, KOAH, astım veya alerjik hastalıklar, akciğer embolizmi, hiperventilasyon , üst ve alt solunum yolu obstürksiyonu, göz aciller, kulak, burun, boğaz acilleri, GİS  acilleri, Akut batın, disfaji, kusma ve kusmuk aspirasyonu, Hematemez , Melena, bulaşıcı hastalıklar, üriner sistem Acil hastalıkları, Akut böbrek yetmezliği, batın  ve genital bölge kanamaları, Abdominal aciller, Göğüs yaralanmaları, künt ve penatren travmalar, Açık pnömotoraks, Tansiyon pnömotoraks, Hemotoraks , Flail chest, kardiyak tamponad, Göğüs yaralanmalarında tedavi yöntemleri, iğne ve tüp torakostomi, perikardiyosentez, kafa travmaları, spinal travmalar

 

541312507 Acil Hasta Bakımı II Uygulama
 Kırık çıkık ve burkulmalarda acil bakım uygulamaları, nörolojik hastalıklarda acil bakım uygulamaları, metabolik hastalıklarda acil bakım uygulamaları, solunum sistemi hastalıklarında acil bakım uygulamaları, göz hastalıklarında acil bakım uygulamaları, kulak, burun, boğaz hastalıklarında acil bakım uygulamaları, GİS  hastalıklarında acil bakım uygulamaları, karın ağrılı hastada acil bakım uygulamaları, bulaşıcı hastalıklarda acil bakım uygulamaları, üriner sistem hastalıklarında Acil bakım uygulamaları, Göğüs yaralanmalarında acil bakım uygulamaları, kafa travmalarında acil bakım uygulamaları

541312108 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II
Kondisyonel motorik özelliklerin eğitimi, Dayanıklılık antremanının teorisi ve uygulamaları, Kuvvet antremanının teorisi ve uygulamaları, Sürat (çabukluk) antremanının teorisi ve uygulamaları,  Aletsiz kuvvet antrenmanlarının teorisi( orta – kısa mesafe koşular),  Aletle yapılan kuvvet antrenmanlarının teorisi ve uygulaması,  Plates çalışmalarının teorisi ve uygulaması,  Koordinatif özellikler (koordinasyon-denge-ritim) ve uygulamaları, Esneklik antremanının teori ve uygulaması,  Koordinatif özellikler çeviklik,  Koordinatif özellikler hareket  transferleri ve uygulamaları

III. Yarıyıl

541321101 Mesleki Uygulama I
Dersin tanıtımı: giriş , amaç ve öğrenim hedefleri, enfeksiyon kontrol yöntemlerini uygulamak, dezenfeksiyon, hasta veya yaralıya mesane kateterizasyonu uygulamak, şokta acil bakım uygulamak, hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon vermek, hasta yaralıyı kurtarma çıkarma teknikleri, hasta yaralıyı taşıma teknikleri, hasta veya yaralıları taşımak,  özellikli travma vakalarına acil bakım uygulamak, aracı tanımak ve kullanıma hazır tutmak,  ambulans sürüş teknikleri uygulamak.1, ambulans sürüş teknikleri uygulamak 2, ambulans sürüş teknikleri uygulamak 3

541321502 Mesleki Uygulama II
Dersin tanıtımı: giriş , amaç ve öğrenim hedefleri, enfeksiyon kontrol yöntemlerini uygulamak, dezenfeksiyon, hasta veya yaralıya mesane kateterizasyonu uygulamak, şokta acil bakım uygulamak, hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon vermek, hasta yaralıyı kurtarma çıkarma teknikleri, hasta yaralıyı taşıma teknikleri, hasta veya yaralıları taşımak,  özellikli travma vakalarına acil bakım uygulamak, aracı tanımak ve kullanıma hazır tutmak,  ambulans sürüş teknikleri uygulamak.1, ambulans sürüş teknikleri uygulamak 2, ambulans sürüş teknikleri uygulamak 3. Yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarında mesleki beceri ve pratiklerinin gelişmesini sağlamak.

 

541321103 Acil Sağlık Hizmetleri I
Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, sağlık hizmetlerini değerlendirmek, acil sağlık hizmetlerini değerlendirmek, Türkiye’de acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatı değerlendirmek, Türkiye’de  acil sağlık hizmetlerinin teşkilat yapısını değerlendirmek, ambulans ve acil sağlık araçlarını değerlendirmek, Türkiye’de ambulans donanımlarını ayırt etmek, Türkiye’de acil servis yapısı ve işleyişini değerlendirmek, Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak, paramediğin yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek, görev organizasyonu yapmak, kendi güvenliğini sağlamak, hasta/yaralı güvenliğini sağlamak, ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak

541321504 Acil Sağlık Hizmetleri I Uygulama
Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, sağlık hizmetlerini değerlendirmek, acil sağlık hizmetlerini değerlendirmek, Türkiye’de acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatı değerlendirmek, Türkiye’de  acil sağlık hizmetlerinin teşkilat yapısını değerlendirmek, ambulans ve acil sağlık araçlarını değerlendirmek, Türkiye’de ambulans donanımlarını ayırt etmek, Türkiye’de acil servis yapısı ve işleyişini değerlendirmek, Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak, paramediğin yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek, görev organizasyonu yapmak, kendi güvenliğini sağlamak, hasta/yaralı güvenliğini sağlamak, ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak. Yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarında mesleki beceri ve pratiklerinin gelişmesini sağlamak.

541321105 Farmakoloji
Farmakolojinin temel kavramları, ilaçların veriliş yolları, İlaçların vücuttaki etkileşimleri, İlaçların zararlı etkileri, kullanım dozları, Otonom Sinir Sistemi ilaçları, Gastrointestinal Sistem ilaçları, Kardiyovasküler ilaçlar, Solunum Sistemi ilaçları, Endokrin fonksiyonlarını etkileyen ilaçlar,  Böbrek fonksiyonu ve elektrolit metabolizmaları, Acil durumlarda kullanılan ilaçlar

541321106 Acil Hasta Bakımı III
Hematoloji’de acil durumlar, Hamilelik ve doğumda acil bakım uygulamaları (üreme organları anatomisi, pelvis kemiği, kadın genital organları, genital  organların destek dokusu, genital organların damar-sinir ve lenf organları)*Ovariyal ve menstrüyel siklus, gametogenezis, fertilizasyon, implantasyon, embriyonel, fetal dönem, normal doğum eylemi ve etkileyen faktörler, normal doğum eyleminin devreleri, normal doğum eylemi mekanizması, obstetrik aciller, hamilelik ve doğumda acil bakım uygulamaları ( üreme organları anatomisi, pelvis kemiği, kadın genital organları, genital organların destek dokusu, genital organların  damar-sinir ve lenf organları), gebeliğin ilk döneminde görülen kanamalar ve acil bakım(Moll Hydatiform, düşükler), Hyperemezis gravidarum ve acil bakım, geç gebelik döneminde görülen kanamalar (plesenta Previa, dekolman plesenta) ve acil bakım, gebeliğin yol açtığı hipertansif durumlar  (preeklampsi, eklampsi) ve acil bakım, Pediatrik aciller, yeni doğan bakımı ve değerlendirilmesi, pediatrik aciller (krup. Epiglotit, yabancı cisim aspirasyonları, astım, bronşiolit, pnömoni), geriatrik aciller (travmalar MI,KKY,amnestik bozukluk, abuse), psikiyatrik aciller, kanserli hastalarda acil bakım, triaj

541321407 Acil Hasta Bakımı III Uygulama
Hematoloji’de acil durumlar, Hamilelik ve doğumda acil bakım uygulamaları (üreme organları anatomisi, pelvis kemiği, kadın genital organları, genital  organların destek dokusu, genital organların damar-sinir ve lenf organları)*Ovariyal ve menstrüyel siklus, gametogenezis, fertilizasyon, implantasyon, embriyonel, fetal dönem, normal doğum eylemi ve etkileyen faktörler, normal doğum eyleminin devreleri, normal doğum eylemi mekanizması, obstetrik aciller, hamilelik ve doğumda acil bakım uygulamaları ( üreme organları anatomisi, pelvis kemiği, kadın genital organları, genital organların destek dokusu, genital organların  damar-sinir ve lenf organları), gebeliğin ilk döneminde görülen kanamalar ve acil bakım(Moll Hydatiform, düşükler), Hyperemezis gravidarum ve acil bakım, geç gebelik döneminde görülen kanamalar (plesenta Previa, dekolman plesenta) ve acil bakım, gebeliğin yol açtığı hipertansif durumlar  (preeklampsi, eklampsi) ve acil bakım, Pediatrik aciller, yeni doğan bakımı ve değerlendirilmesi, pediatrik aciller (krup. Epiglotit, yabancı cisim aspirasyonları, astım, bronşiolit, pnömoni), geriatrik aciller (travmalar MI,KKY,amnestik bozukluk, abuse), psikiyatrik aciller, kanserli hastalarda acil bakım, triaj. Yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarında mesleki beceri ve pratiklerinin gelişmesini sağlamak.

541321108 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme III
Antrenmanın temel kavramları, Dayanıklılık kavramı ve ısınma ve örnekleri, Egzersizin kalp ve dolaşım sistemine,solunum sistemine, sinir, kas ve iskelet sistemine etkileri ( kardiyo çalışmaları, doğru nefes alma teknikleri, koordinasyon çalışmaları), Antrenmanda Yüklenme Ve Dinlenme İlişkisi ve yüklenmenin sıklığı,süre, kapsamı ve şiddeti ile ilgili uygulamalar, Antrenmanın nabız ile ilişkisi, Antrenman teknikleri, Sağlıklı yaşam için antrenman ilkeleri ve örnekleri, Antrenmanın gelişimi ve sürdürülmesi, Antrenman çeşitleri

 

541321509 Endüstriye Dayalı Öğrenim ( Yaz Stajı)
Paramedik programı öğrencileri için 1. Sınıf sonunda 30 (otuz) iş günü staj başlar. Bu öğrenciler yaz stajında yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarının birçok biriminde uygulama yapmaktadır.

IV. Yarıyıl

Acil Sağlık Hizmetleri II
Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, afetlerde temel korunma prensiplerine uymak, afetlerde acil bakım uygulamak, triyaj, KBRN riskini değerlendirmek, biyolojik kaza veya saldırıda acil sağlık hizmeti uygulamak, kimyasal kaza veya saldırıda acil sağlık hizmeti uygulamak, nükleer, radyoaktif  kaza veya saldırıda acil sağlık hizmeti uygulamak, personel güvenliği, sorumluluk kazanmak, yangın önleme, yangınla mücadele etmek, denizde kişisel can kurtarma tekniklerini uygulamak 1, denizde kişisel can kurtarma tekniklerini uygulamak 2

541322502 Mesleki Uygulama III
Dersin tanıtımı: giriş , amaç ve öğrenim hedefleri, enfeksiyon kontrol yöntemlerini uygulamak, dezenfeksiyon, hasta veya yaralıya mesane kateterizasyonu uygulamak, şokta acil bakım uygulamak, hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon vermek, hasta yaralıyı kurtarma çıkarma teknikleri, hasta yaralıyı taşıma teknikleri, hasta veya yaralıları taşımak,  özellikli travma vakalarına acil bakım uygulamak, aracı tanımak ve kullanıma hazır tutmak,  ambulans sürüş teknikleri uygulamak.1, ambulans sürüş teknikleri uygulamak 2, ambulans sürüş teknikleri uygulamak 3. Yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarında mesleki beceri ve pratiklerinin gelişmesini sağlamak.

541322103 İlk Yardım
İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında  ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma

541322504 İlk Yardım Uygulama
İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında  ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma. Yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarında mesleki beceri ve pratiklerinin gelişmesini sağlamak.

541322105 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme IV
Yüzerlilik prensipleri ( suda doğru duruş ve kayma çalışmaları), havuz kuralları ve güven, Duruş analizi, Ayak vuruşu analizi ve çalışmaları, koordinasyon ve kulaç ve ayak vuruş çalışmaları, Krawl sitil ve çalışmaları, suya atlama ve yüzme koordinasyon çalışmaları, Sırtüstü stil analizi ve koordinasyon çalışmaları, Suda can güvenliği sağlama, Doğada yaşamı sağlama bilgileri, Doğada insan hayatını tehlikede bırakabilecek durumlar ve ilk yardımı, doğa şartlarında taşıma teknikleri

 

 

Seçmeli Ders İçerikleri

541311201 Etkili ve Güzel Konuşma
Konuşma kavramı: iletişim-dil-düşünce ve konuşma ilişkisi, iletişimde sözlü ve yazılı anlatımın yeri, Konuşmanın temel öğeleri1: ses, oluşumu ve konuşma organları, Konuşmanın temel öğeleri2: sesin niteliği, Konuşmanın temel öğeleri3: diksiyon, Konuşmanın temel öğeleri4: ton ve tonlama, Konuşmanın temel öğeleri5: vurgulama ve durak, Konuşmanın temel öğeleri6: beden dili, Konuşmanın temel öğeleri7: söyleyiş kuralları ve kusurları ve sözlü anlatım bozuklukları, ödev sunumu.  

541311202 İletişim Becerileri
Sözlü iletişim kurmak, yazılı iletişim kurmak, sözsüz iletişim kurmak, biçimsel (formal) iletişim kurmak, biçimsel olmayan (informal) iletişim kurmak, örgüt dışı iletişim kurmak

541311203 Temel Matematik
Kümeler, doğal sayılar, rasyonel sayılar, reel sayılar, kökler, kuvvetler, aralıklar, lineer eşitsizlikler, mutlak değerli eşitsizlikler, faktöriyel, binom teoremi, fonksiyonlar, fonksiyonların bileşkesi, kartezyen koordinatlar, çember ve doğru denklemleri, lineer fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, tam değer fonksiyonu, işaret fonksiyonu, üstel fonksiyon, loğaritma fonksiyonu, hiperbolik fonksiyonlar, trigonumetrik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, matrisler, determinantlar ve lineer denklem sistemleri.

541311204 Engellilik ve Yaşam
Bu ders engellilikle ilgili kavramların, engellilik türlerinin ve bu türlere göre engeli olan bireylerle iletişimin, engellilikle ilgili ayrımcılığın nedenleri ve çözüm önerilerinin anlatıldığı konuları kapsamaktadır.

541312201 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma, sunumu yapma.

 

 

541312202 İşaret Dili
Bu dersin amacı, Türkçe İşaret Dili'nin alfabesi, temel kelime ve dilbilgisi yapılarını öğreterek dersi alan öğrencilerin işitme engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamaktır. Engelli bireylerin sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmesine katkı sağlamak ve engellilere sunulan sağlık hizmetlerinde iletişimi kolaylaştırmak, ayrıca sağlık personellerimizin farkındalığını arttırmayı hedeflemektedir. Ayrıca ağlık personelinin işitme engelli bireylerle iletişimini kolaylaştırmak ve engelli vatandaşlara sağlık kurumlarında daha hızlı ve kolay hizmet verebilmek amacıyla, 'işaret dili' dersi amaçlanmıştır. Öğrencilerin; İşitme engelli bireyin sağlık problemlerini anlamaya yönelik,  Parmak alfabesini tanımaları, Türk İşaret Dili (TİD) alfabesini doğru kullanmaları, TİD alfabesi ile kişisel ve aile bilgilerini doğru göstermeleri, Okulun bölümlerini ve görevlilerini TİD ile göstermeleri, Ders adları ve eğitim araçlarını TİD ile göstermeleri, Matematik terimlerini TİD ile göstermeleri, Yemek çeşitlerini TİD ile göstermeleri, Temel besin maddelerini TİD ile göstermeleri, Duygularını TİD ile ifade etmeleri, Trafik ile ilgili temel işaretleri TİD ile göstermeleri beklenmektedir.

541312203 Müzik
Nefes ve ses çalışmaları, ses Sağlığının korunması, oturarak ve ayakta çalışmanın kuralları, bireysel ve grup çalışmaları, koro eğitimi çalışmalarına giriş, folk-müzik “halay başı kim çeker”, “çamdam sakız akıyor” adlı iki sesli türkü çalışması, İstiklal Marşını koro ile okuma çalışmaları, İstiklal Marşını solo okuma çalışmaları, mutluluk şarkısı (kanon yapma), taşa çaldım ayvam ile narımı adlı türkü çalışması, gül ağacı değilem adlı Türk sanat müziği şarkısı, öğretmen marşı ve yemen türküsü. 

541312204 Sağlık Hukuku
Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Tarafları, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Kuruluşu ve Şekli,Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Özel Sağlık Kuruluşları ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği- Yataklı Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunan Özel Sağlık Kurumları Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği , Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinde Tarfaların Hak ve Yükümlülükleri, Aydınlatma Yükümlülüğünün İcrası, Hastanın Rızasının Alınması Yükümlülüğü, Sadakat ve Özen Yükümlülüğü, Teşhis ve Tedavi Hizmeti Talep Eden Tarafın Yükümlülüğü, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi ile Üstlenilen Edimlerin İhlali, Yan Yükümlülüklerin İhlali, Kusur, Meslek Kusuru,  Zarar, İlliyet Bağı,  Birden Çok Sebepten Yalnız Birinin Zararı Doğurması, Sorumsuzluk Anlaşması, Hukuki Sorumluluğun Sonuçları, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Sona Ermesi

 

 

 

541321201 Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler
Öğrencinin katıldığı etkinlikler yarıyıl sonunda değerlendirilecektir.

541321202 İş sağlığı ve İşçi Güvenliği
İş, işveren ve işçi sağlığı tanımları, iş sağlığı ve güvenliği temel bilgileri, meslek hastalıkları ve iş kazaları, iş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde sorumluluk ve insan gücü sorunu, işyeri sağlık birimi ve görevleri, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanunlar ve yönetmelikler, dünya’da işçi sağlığı ve güvenliği, türkiye’de işçi sağlığı ve güvenliği.

541321203 Risk İletişimi
Risk, risk algısı ve farkındalığı, kavramlar ve temel teorik yaklaşımlar, Risk algısı ve farkındalığını etkileyen faktörler, Tehlike türlerine göre risk algısı ve farkındalığı etkileyen faktörler, Risk İletişimi, Tehlike türlerine göre risk iletişiminde yaşanan sorunlar ve çözüm yöntemleri, Ülkemizde risk iletişimi ve örnekleri, Risk İletişiminde medyanın rolü.

541321204 Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme
Sağlığı geliştirme ile ilgili temel kavramlar ve yaklaşımlar, Sağlık eğitimine genel bakış, Sağlık davranışlarının belirleyicileri ve sağlığı geliştirme modelleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlığı geliştirme projeleri (sağlıklı okullar, sağlıklı şehirler, sağlıklı işyerleri vb.), Yetişkin eğitimi ve yetişkinlerin öğrenme özellikleri, Sağlık eğitimi programını geliştirme adımları (İhtiyaç saptama, amaç-hedef ve içerik belirleme), Olumlu eğitim atmosferi, İletişim teknikleri , İnteraktif (etkileşimli) eğitim teknikleri,Sağlık eğitimi programının değerlendirilmesi ve değerlendirme araçları, Grup dinamikleri ve bir eğitim grubunun evreleri, Görsel-işitsel araç ve afiş-broşür hazırlama. 

541322201 Çevre Koruma
Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği

541322202 Tıbbi Deontoloji ve Etik
Deontoloji ve metodolojisi, Hasta-hekim (teknisyen) ilişkileri, İnsan hakları Abortun v.ş.Özerklik ve aydınlatılmış onam, Organ aktarımı, Etik prensibler, Tıp tarihi, Tıbbi etik ve bioetik, İletişim Genetik ve  etik, Araştırma etiği, Alternatif tıp, Hasta hakları, Deontoloji metodoloji

 

541322204 Halkla İlişkiler
Halkla ilişkilerin tanımı ve tarihsel gelişimi, Halkla ilişkilerde yakın kavramlar, Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler, Halkla ilişkilerde izlenen amaçlar, ilkeler, Hastanelerde halkla ilişkiler organizasyonu, Hastanelerde halkla ilişkiler yöneticisinin sorumlulukları, Hastanelerde halkla ilişkiler uzmanının faaliyetleri, Hastanelerde halkla ilişkiler departmanında görev yapabilecek kişilerde ve iş yerlerinde bulunması gerekli özellikler, Türkiye’de kamu hastanelerinde halkla ilişkiler faaliyetlerinin organizasyonu, Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetleri, tanıtma tanıma, lobicilik, sponsorluk, imaj yaratma, Halkla ilişkilerin uygulama alanları, Halkla ilişkilerde kullanılan araç, gereç ve yöntemler

541322205 Web Tasarımı
Web tasarımının temelleri, gerekli araçlar ve kurulumları, html, aspx, css, javascript, xml ve text türündeki sayfalarının Expression Web ile web safyası haline dönüştürülmesi, görüntüleme düzeni, video, müzik ve hareketli medya desteklerinin web sayfasına yerleştirilmesi ve proje sunumu.