Akademik Birim

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Açılacak Bölüm/Anabilim Dalı

Terapi ve Rehabilitasyon

Açılacak Bilim Dalı/Program

Fizyoterapi Programı

 

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

ZORUNLU/

SEÇMELİ

DERS İÇERİĞİ

740011301

Atatürk İlkeleri Ve İnkilap

Tarihi – I  

2

0

2

2

Zorunlu

İnkılap, İhtilal ve Reform kavramları, XIX Yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti’nin durumu, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Barış Antlaşması, Anadolu’nun işgali ve bu işgale olan tepkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı, kongreler, Misak-ı Milli kararları ve TBMM’nin açılışı, TBMM’ye karşı ayaklanmalar, Milli Cepheler, Mudanya ve Lozan Barış Antlaşmaları.

Atatürk's Prıncıples And Revolutıon Hıstory – I

Compulsory

Revolutions, Revolution and Reform concepts, the status of Ottoman State at the end of XIX Century, World War I, Mondros Armistice and Sevr Peace Treaty, invasin of Anatolia and reactions to this invasion, Mustafa Kemal Pasha's landing on Samsun, congresses, decisions of “Misak-I Milli” and the opening of the Grand National Assembly, revolts against the Grand National Assembly, National Fronts, Mudanya and Lausanne Peace Treaties.

 

 

750011301

Türk Dili – I  

2

0

2

2

Zorunlu

Dil, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Türkçede isim ve fiil çekimleri, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, zarfların ve edatların Türkçedeki kullanılışı.

Turkısh Language –I

 

 

 

 

 

 

Compulsory

Language, relation between language and culture, place of Turkish language among the world languages, development and historical circuits of Turkish language, today's situation and spreading areas of Turkish language, voices and classification of Turkish language, voices of Turkish language and rules about sound, syllabic, Application of punctuation marks and its application, Turkish production addition and application, general information about composition, plan and application to be used in composition writing, Turkish name and verb forms, composition form and application in composition, use of adverbs and prepositions in Turkish.

431211301

Yabancı Dil-I : İngilizce

2

0

2

2

Zorunlu

‘Olmak' mastarının olumlu cümlede kullanımı, 'olmak' mastarının olumsuz ve soru cümlelerinde kullanımı; sayı ve sıra belirten rakamlar, Kişi zamirleri; belgisiz ve belgili belirteçlerin olumlu, olumsuz cümlede ve soru cümlelerinde kullanımı, Tekil-çoğul; varlık yokluk ifadelerinin olumlu, olumsuz cümlede ve soru cümlelerinde kullanımı, Sahiplik ifadelerinin olumlu, olumsuz cümlede ve soru cümlelerinde kullanımı; işaret sıfatlarının kullanımı, Miktar bildiren sıfatların olumlu, olumsuz cümlede ve soru cümlelerinde kullanımı, Dönüşlülük zamirlerinin cümlede tanımlanması ve kullanımı, Belgisiz zamirlerin cümlede tanımlanması ve kullanılması, '-ebilme' yapılarının olumlu cümlede tanımlanması ve kullanımı, '-ebilme' yapılarının olumsuz cümlede ve soru cümlelerinde kullanımı ve kendi yeteneklerini anlatabilme, Karşılaştırma sıfatlarını kullanarak nesnelerle ilgili yorum yapabilme.                                                           

Foreıgn Language-I: (Englısh)

Compulsory

Verb 'to be' in affirmative sentence, Verb 'to be' in negative sentence and questions; cardinal and ordinal, Personal pronouns; demonstrative pronouns in affirmative, negative sentences and questions, Singular- plural structures, 'there is', 'there are' sentences as affirmative, negative and positive, Possesive adjectives in affirmative, negative sentences and questions; usage of demonstrative adjestives, Quantifiers in affirmative, negative sentences and question, Defining and using reflexive pronouns in sentences, Defining and using indefinite pronouns in sentences, Using 'can' in affirmative sentences, Using 'can' in negative sentences and questions; talking about self ability, Commending on objects using comperative adjectives.

542511101

Fizyoterapi Yöntemleri-I

2

0

2

3

Zorunlu

Ağrının tanımı ve ağrı değerlendirmesi, ısı ajanlarının ağrıya etkileri, Kısa dalga diatermi, Ultrason, Lazer, biofeedback,  Magnetoterapi, Mekanik spinal traksiyon, Elektrostimülasyon ile ilgili genel bilgiler, Düz (galvanik) akım , Faradik ve sinüzoidal akım, Diadinamik akım,Transkutanöz elektriksel sinir stimülasoynu,  Nöromusküler Elektriksel Stimülasyon,  Enterferansiyel akımlar

Physiotherapy Methods-I

 

Compulsory

(Galvanic) current, Faradic and sinusoidal current, Diadynamic current, Transcutaneous electrical nerve, Electrocardiography, Electrocardiography, Electrocardiography, Electrocardiography, Electrophysiology, stimulation, Neuromuscular electrical stimulation, Enterprising currents

542511102

Tıbbi Terminoloji

2

0

2

3

Zorunlu

Tıbbi terminolojiye giriş ve temel kavramlar, önekler ve sonekler, insan anatomisine ilişkin tıbbi terimler, iskelet ve kas sistemine ilişkin tıbbi terimler, kardiyovasküler ve dolaşım siteme ilişkin tıbbi terimler, solunum sistemine ilişkin tıbbi terimler, üriner, genital ve endokrin sisteme ilişkin tıbbi terimler, sindirim sitemine ilişkin tıbbi terimler, duyu organları ile ilişkili tıbbi terimler, sinir sitemine ilişkin tıbbi terimler, ameliyatlar ile ilişkili tıbbi terimler, onkoloji ile ilişkili tıbbi terimler, psikiyatri ile ilişkili tıbbi terimler.

Medıcal Termınology

Compulsory

Introduction to medical terminology and general terms, prefixes and suffixes, human anatomical terminology, terms of musculoskeletal system, terms of cardiovascular system, terms of respiratory system, terms of urinary system, male and female reproductive system, terms of digestive system, terms of nervous system, terms of surgery, oncology and psychiatry.

542511103

Anatomi

2

0

2

3

Zorunlu

Anatomiye giriş, iskelet sistemi, eklem sistemi, kas sistemi, solumum sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, ürogenital sistem, sinir sistemi, duyu organları, endokrin sistem.

Anatomy

Compulsory

Introduction to anatomy, musculoskeletal system, respiratory system, cardiovascular system, digestive system, urogenital system, nervous system, sense organs, endocrine system.

542511104

Temel Fizik

2

0

2

2

Zorunlu

Vektörler, Doğru boyunca ve düzlemde hareket, Newton yasası ve uygulamaları, iş ve enerji, itme (impuls) ve momentum, Çarpışmalar, Dönme kinematiği ve dinamiği, Tork ve açısal momentum, Atalet momenti ve rijid cisim dinamiği, Tek serbestlik derecesinden daha fazla serbestliğe sahip osilatör sistemleri.

Basic Physics

Compulsory

Vectors, motion along the line and the plane, Newton's law and applications, work and energy, impulse and momentum, collisions, rotational kinematics and dynamics, torque and angular momentum, inertia moment and rigid body dynamics, oscillator systems.

542511105

Isı ve Işık

2

0

2

2

Zorunlu

Isı ajanlarının kullanımı için temel bilgiler (inflamasyon ve iyileşme mekanizması), ağrıda ısı ajanlarının kullanımı ile ilgili teoriler, ısının fiziksel özellikleri-fizyolojik etkileri, ışık kaynakları, kanunları ve fizyoterapide kullanımı, infraruj, ultraviole, lazer'in fizyolojik etkileri, lazer'in kullanıldığı hastalıklar ve uygulama yöntemleri, helioterapi. Hidroterapide kullanılan tanımlar, hidroterapide fizyolojik kavramlar, hidroterapide uygulama yöntemleri, girdap banyoları, kelebek banyoları, duş ve spraylar, fluidoterapi, nemli sıcaklık uygulamaları, hot-pack parafin saunalar, havuz tedavisi ve su içi egzersizleri, hidroterapide kullanılan testler, kaplıcalar.

Heat and light

Compulsory

 

Fundamentals of the use of heat agents (the mechanism of inflammation and healing), theories about the use of heat agents in pain, physical properties of heat-physiological effects, light sources, laws and physiotherapeutic use, infarction, ultraviolet, physiological effects of laser, diseases and application methods, heliotherapy. Hydrotherapide definitions, hydrotherapide physiological concepts, hydrotherapide application methods, whirlpool baths, butterfly baths, shower and sprays, fluidotherapy, moist temperature applications, hot-pack paraffin saunas, pool therapy and in-water exercises, hydrotherapy used tests, spas.

542511106

Hidroterapi ve Bolneoterapi

2

2

2

3

Zorunlu

Hidroterapi ve balneoterapinin tanımı,Balneoterapi yöntemleri,Termomineral su banyolarının  etki mekanizmaları,Peloidlerin tanımı ve etkileri,Kükürtlü sular,Radonlu sular,Karbondioksitli sular,Bikarbonatlısular, sülfatlı sular,Demirli-iyotlu-florlu sular,Eser elementli sular,İçmeceler ve doğal mineralli sular,Akuaterapi   tanımı,Su içi egzersizler,Talassoterapi yöntemler

Hydrotherapy and Bolenotherapy

Compulsory

Definition of hydrotherapy and balneoterapine, Balneotherapy methods, Mechanisms of effect of thermomineral water baths, Definition and effects of peloids, Sulfur waters, Radon waters, Carbon dioxide waters, Bicarbonate waters, Sulfate waters, Ferrous-iodine-fluorine waters, Trace waters, Intakes and natural mineral waters, Definition of aquaterapy, exercises in water, methods of thalassotherapy

 

 

 

 

 

 

542511201

Temel Matematik

3

0

3

4

Seçmeli

Kümeler ve sayılar, üslü ve köklü ifadeler, denklemler ve eşitsizlikler, rasyonel eşitsizlikler, polinomla, orantının özellikleri ve çeşitleri,   özdeşlikler  ve  çarpanlara  ayırma,  denklemler,   I. dereceden denklemlerin köklerini bulma, II. Dereceden denklem sistemlerinin   köklerini   bulma,   eşitsizliklerle   ilgili   işlemler   ve değişken için aralık bulma, fonksiyonlar, limit, lineer denklem sistemleri

Basıc Mathematıcs

 

 

 

 

Elective

Sets and numbers, exponents and radicals, equations and inequalities, rational inequalities, polynomials, proportions and types of properties, identities and factorisation, equations, finding the roots of 1st degree and 2nd degree equations, finding the range for transactions related to inequality and variable, functions, limits, linear equations.

 

 

 

542511202

Resim

3

0

3

4

Seçmeli

Öğrencilere insan figürünü, yapısı ve fonksiyonları göz önünde bulundurarak keşfetmelerini sağlamak. Canlı modelden çeşitli tekniklerle desen çalışması yaptırılarak, desenin ana öğeleri olan figüratif ifade, oran ve kompozisyonu kavratmak

Picture

 

 

 

 

Elective

Provide students to discover by considering structure and functions of the human figure. Live models had been performed with various techniques from the study of patterns, the pattern with the main elements of figurative expression, proportion, and composition to teach.

 

 

 

 

542511203

İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

3

4

Seçmeli

Çalışma mevzuatı ile ilgili genel bilgiler, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,İşyeri temizliği düzeni, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,Meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma teknikleri,Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim, ilk yardım,Fiziksel Kimyasal risk etmenleri, Elle Kaldırma taşıma,Parlama, patlama yangından korunma, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,Elektrik; tehlikeleri,riskleri ve önlemleri, Ekranlı araçlarla çalışma,İş Kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, Güvenlik ve sağlık işaretleri,Kişisel koruyucu donanım kullanımı, Tahliye ve Kurtarma,İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, Dönemin Gözden Geçirilmesi

Occupational health and Safety

 

 

 

 

Elective

Legal consequences of occupational diseases, prevention principles and prevention techniques, biological and psychosocial risk factors, harms and passive effects of tobacco products, general information about working conditions, legal rights and responsibilities of employees, legal aspects of workplace cleaning, work accidents and occupational diseases, First Aid, Physical Chemical Risk Factors, Hand Lifting Transport, Glare, Explosion Protection, Safe Use of Work Equipment, Electricity; safety and health signs, use of personal protective equipment, evacuation and rescue, general rules and safety culture of occupational health and safety, occupational health and safety practices in the workplace, occupational health and safety practices , Circular Review

542511204

Deontoloji ve Meslek etiği

3

0

3

4

Seçmeli

Tıbbi Deontolojiye giriş, Deontolojinin tarihsel gelişimi, Ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşları, Meslek Tanımları ve Kriterleri, Etiğin kökenleri ve etik konuları, Etik-ahlak ilişkisi, Etik sorunlar ve karar verme, Sağlık mensupları ile ilgili suç tanımları, İnsan hakları ve hasta hakları, Meslekler arası iş birliği, Sağlık çalışanlarının hakları, Sağlık mesleklerinde iletişim ve etik sorunlar                                              

Deontology and Occupational Ethics

 

 

 

 

Elective

Introduction to medical deontology, The historical development of deontology, National and international health organizations, Definitions of profession and criteria, Origin of ethics and ethical issues, Ethics and morality relation, Ethical issues and ethical decision-making, Crime definitions related to healthcare professionals, human and patient rights, Interprofessional collaboration, Healthcare professional rights, Communication and ethical issues in Health professions.

740011301

Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi – II

2

0

2

2

Zorunlu

Atatürk’ün siyasi, sosyal, eğitim ve kültür alanında yaptığı inkılaplar ve inkılapların oluş süreci, Türk inkılap tarihinin temel ilkeleri olan Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, İnkılapçılık, Laiklik, Devletçilik, Atatürk dönemi iç ve Türk dış politikasındaki gelişmeler, Atatürk sonrası Türkiye ve dünyadaki gelişmeler.

Atatürk's Prıncıples And Turkısh Revolutıon Hıstory – II

Compulsory

Ataturk's political, social, educational and cultural reforms and reforms in the process of becoming; Republicanism, Nationalism, Populism, Revolutionism, Secularism, Etatism, which are the basic principles of Turkish Revolution History; Ataturk period internal and Turkish foreign policy developments; developments in Turkey and the world after Ataturk.

750012301

 

Türk Dili – II

2

0

2

2

Zorunlu

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri; roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri; sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma.

Turkısh Language – II

Compulsory

And the meaning of the word, meanings of words in terms of, words are real, and metaphorical meanings of the side, expressions, doublings, terms, language mistakes, Turkish sentence structure, novel, article, trial, poetry etc., presentation, report and record examples of, petition, cv, and business letters, discussions and debates

431212301

Yabancı Dil- II: (İngilizce)

2

0

2

2

Zorunlu

Gereklilik, zorunluluk, tavsiye, rica kalıpları, Gereklilik, zorunluluk, tavsiye, rica kalıplarının olumlu-olumsuz yapıda ve soru yapısında kullanımı, Eşitlik, farklılık anlamında karşılaştırma yapılarının olumlu-olumsuz yapıda ve soru yapısında kullanımı, Geniş zaman kipinin olumlu-olumsuz yapıda kullanımı, Geniş zaman kipi; soru yapıları, zaman zarfları, Şimdiki zaman; soru yapıları, zaman zarfları, Gelecek zaman kipleri; soru yapıları, zaman zarfları, Geçmiş zaman; düzensiz filler, soru yapıları, zaman zarfları, Geçmiş zamanın hikâyesinin olumlu-olumsuz yapıda ve soru yapısında kullanımı.

Foreıgn Language- II: (Englısh)

Compulsory

Modals of necessity, obligation, advice and request, Using Obligation, necessity and advice structures in affirmative, negative and question form, Using 'as..as', 'different from' structures in affirmative, negative and question form, Using Simple Present Tense in affirmative, negative and form, Question forms and time adverbials of Simple Present Tense, Question form and time adverbials in Present Continuous Tense, Question form and time adverbials of Future Tenses, Past Tense; using irregular verbs in affirmative, negative and question form, Using Past Continuous Tense in affirmative, negative and question form.

542512101

Hastalık Bilgisi

2

0

2

3

Zorunlu

Sağlık, sağlık hizmetleri, ulusal sağlık düzeyini gösteren ölçüler, hastalık, patoloji kavramları, progresif hastalıklar, nekroz, iltihabın patojenezi, iltihabın türleri, patojen mikroorganizmalar.

Diseas Information

Compulsory

Health, health services, measures showing national health level, diseases, pathology concepts, progressive diseases, necrosis, inflammatory pathogenesis, inflammatory types, pathogenic microorganisms.

542512102

Masaj Teknikleri ve Uygulama-I

0

4

2

3

Zorunlu

Masajın tanımı ve tarihçesi, masajın genel prensipleri, Temel kavramlar ve teknikler, mekanik, fizyolojik, refleks ve psikolojik etkileri, endikasyonları ve kontraendikasyonları,       Alt ekstremite masajı uyluk masajı uygulamaları, Alt ekstremite masajı bacak ve ayak masajı uygulamaları, Üst eksteremite masajı kol masajı uygulamaları, Üst eksteremite masajı ön kol ve el masajı uygulamaları, Alt sırt (bel) masajı uygulamaları, Üst sırt masajı uygulamaları, Boyun masajı uygulamaları,      Karın masajı uygulamaları, Yüz masajı uygulamalar,                 Sporda masajın kullanımı

Massage Techniques and Practice-I

Compulsory

 

Indications and contraindications of lower extremity massage, Lower extremity massage, Leg and foot massage applications, Upper extremity massage, Arm massage applications, Lower extremity massage, Leg massage, Leg massage, Leg massage, Leg massage, Leg massage, Massage general principles, Basic concepts and techniques, Mechanical, physiological, reflex and psychological effects, Indications and contraindications, Upper and lower back massage exercises, Upper back massage exercises, Neck massage exercises, Abdominal massage exercises, Facial massage exercises, Use of Sporda massage

542512103

Fizyoloji

2

0

2

3

Zorunlu

Fizyolojiye giriş ve temel kavramlar, homeostaz, negatif ve pozitif geri bildirim, biyoelektrik, uyarılabilir dokular fizyolojisi, dolaşım ve kan fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi

Physiology

Compulsory

General principles of physiology, homeostasis and negative-positive feedback mechanisms, bioelectricity, physiology of excitable tissues, physiology of sense organs, physiology of blood and circulatory system, physiology of respiratory system, physiology digestive system, physiology of urinary system, physiology of endocrine system.

542512104

Kas ve Sinir Sistemleri Anatomisi

2

0

2

2

Zorunlu

Kas ve Sinir anatomisine giriş. Eksenler, düzlemler. Terminoloji. Yer ve yön bildiren terimler, Columna vertebralis ve üst extremite kemikleri,  Omuz bölgesi, pectoral bölge. Sırt bölgesi kasları,    Kolun ön ve arka bölgesi,  Ön kol bölgesi,  El anatomisi. Plexus brachialis topografisi, Alt extremite kemikleri. Gluteal bölge , Uykuk bölgesi ön-medial ve arka bölgesi,  Bacak ön-medial ve arka bölgesi,  Ayak anatomisi,  Plexus lumbosacralis topografisi,  Derin sırt kasları,  Ön abdominal duvar kasları,  İntercostal kaslar ve M. Diaphragma,  Boyun kasları,  Yüz ve çiğneme kasları,

Muscle and Nervous System Anatomy

Compulsory

Introduction to muscle and nerve anatomy. Axes, planes. Terminology. Location and direction terms, Columna vertebralis and upper extremity bones, Shoulder region, pectoral region. Back region muscles, Front and rear region of the arm, Forearm region, Hand anatomy. Plexus brachialis topography, Lower extremity bones. Frontal medial and posterior region of the slope region, Leg anterior and medial posterior region, Foot anatomy, Plexus lumbosacralis topography, Deep back muscles, Front abdominal wall muscles, Intercostal muscles and M. diaphragma, Neck muscles, Facial and chewing muscles ,

542512105

Fizyoterapi Yöntemleri- II

1

2

2

2

Zorunlu

Hareketin temel prensipleri, Normal eklem hareketleri ve değerlendirilmesi,  Postürün tanımı ve postür analizi,  Antropometrik ölçümler,  ağrı ve değerlendirmesi, Kas iskelet sistemi,  Egzersizin amaçları,  Mckenzie ekstansör egzersizleri uygualamaları,  Germe egzersizleri,  Egzersiz çeşitleri,  Terapatik egzersizler,  gevşeme egzersizleri.

Physiotherapy Methods- II

Compulsory

Musculoskeletal system, Aims of exercise, Mckenzie exercise exercises, Stretching exercises, Exercise types, Therapeutic exercises, Relaxation exercises. The basic principles of movement, Normal joint movements and evaluation, Posture definition and posture analysis, Anthropometric measurements, Pain and appraisal.

542512106

Elektroterapi

1

2

2

2

Zorunlu

Elektroterapinin Tarihçesi, Elektrik ve Manyetizma Kavramları , Akım Tipleri,                 Akım Modülasyonları, Stimulasyon Elektrotları, Hücre ve Dokuların Elektriksel Özellikleri, Duyu ve Motor Sinirlerin Elektriksel Aktivasyonu,                 Düz Akımlar ve Düz Akımın Modifiye Şekilleri, Alçak Frekanslı Akımlar, Faradik ve Sinüzoidal Akımlar, İyontoforezis, Faradik ve Sinüzoidal Akım ve İyontoforezis Uygulamaları, Elektrofizyolojik/Elektrodiagnostik Testler ve Uygulamaları, Nöromuskuler Elektrik Stimulasyonu (NMES) ve Uygulamaları, Transkutaneal Elektriksel Sinir Stimulasyonu (TENS) ve Uygulamaları, Amaca Yönelik Elektroterapi Uygulamaları, Vaka Üzerinden Elektroterapi Sunumu

 

Electrotherapy

Compulsory

 

History of Electrotherapy, Concepts of Electricity and Magnetism, Current Channels, Stimulation Electrodes, Electrical Properties of Cells and Fibers, Electrical Activation of Sense and Motor Nerves, Modalities of Straight Currents, Low Frequency Currents, Faradic and Sinusoidal Currents, Iontophoresis, Faradik Electrophysiological / Electrodagnostic Tests and Applications, Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) and Applications, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) and Applications, Aplication-Oriented Electrotherapy Applications, Case-Based Electrotherapy Presentation.

542512201

Bilgi Teknolojileri ve Araçları

2

0

2

2

Seçmeli

Bilgisayar İşletim Sistemleri,Bilgisayar Tarihi,Donanım ve Çevre Birimleri,Numara Sistemi I ,Bilgisayar Ağları ve İnternet,Sosyal Paylaşım Sistemlerinin Kullanımı,Web Tasarım,E-Ticaret,MS Word 2010,MS Excel 2010,MS Excel 2010,MS PowerPoint 2010,MS OneNote - MS Publisher 2010 ,Veritabanları ve MS Access 2010 ; konularını içermektedir.

Informatıon Technologıes And Tools

Elective

Computer Operating Systems,Computer History,Hardware and Peripherals,Number System I,Computer Networks and Internet,Use of Social Sharing Systems,Web design,E-Commerce,MS Word 2010,MS Excel 2010,MS Excel 2010,MS PowerPoint 2010,MS OneNote - MS Publisher 2010 ,Databases and MS Access 2010.

542512202

Radyasyondan Korunma

2

 

0

 

2

 

2

 

Seçmeli

Radyasyonun Tanımı ve Tipleri,Radyoaktivite,Radyasyon Birimleri ve Radyasyon Ölçüm Yöntemleri,Radyasyondan Korunmada Temel Prensipler,Radyasyonun Biyolojik Etkileri,Radyasyondan Korunmada Kullanılan Sistemler,Doz Sınırlamaları,Hamilelik ve Radyasyon,Hastanelerde RGK'nın Görev ve Sorumlulukları,Radyoterapide-Radyolojide Radyasyondan Korunma,Tüm Vücut ve Organ Dozu Sınırlamaları,Radyoaktif Çöpler ile İlgili Yasal Mevzuatlar,Radyasyon Kazalarında Yasal Zorunluluklar,Acil Durum Prosedürleri; konularını içermektedir.

Radıatıon Protectıon

Elective

Definition of Radiation and Its Types,Radioactivity,Radiation Units and Radiation Measurement Medtods,Basic Principles in Radiation Protection,Biological Effects of Radiation,Radiation Protection Systems,Dose Constraints,Pregnancy and Radiation Protection,Duties and Responsibilities of Radiation Protection Comittee in Hospitals,Radiation Protection in Radiotherapy and Radiology,Whole Body and Organ Dose Constraints,Legal Regulations About Radioactive Wastes,Legal Obligations about Radiation Accidents,Emergency Procedures.

542512203

Sağlık Eğitimi Ve Sağlığı Geliştirme

2

0

2

3

Seçmeli

Sağlığı geliştirme ile ilgili temel kavramlar ve yaklaşımlar, sağlık eğitimine genel bakış, sağlık davranışlarının belirleyicileri ve sağlığı geliştirme modelleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlığı geliştirme projeleri, yetişkin eğitimi ve yetişkinlerin öğrenme özellikleri, sağlık eğitimi programını geliştirme adımları, olumlu eğitim atmosferi, iletişi teknikleri, interaktif iletişim teknikleri, sağlık eğitimi programının değerlendirilmesi ve değerlendirme araçları, grup dinamikleri ve bir eğitim grubunun evreleri, görsel-işitsel araç ve afiş-broşür hazırlama.

Educatıon And Improvement Health

Elective

The basic concepts and approaches to health promotion, determinants of health behaviour and health improvement models, health improvement projects of World Health Organisation, adult education and learning characteristics of adults, steps to improve health education programmes, positive training atmosphere, communication techniques, interactive training techniques, evaluation and assessment tools of health education programmes, group dynamics and stages of a training group, audio-visual and banner-brochure preparation. 

542512204

İletişim Becerileri

3

0

3

4

Seçmeli

İletişim kavramı ve iletişim süreci, sözlü iletişim kurmak, sözsüz iletişim kurmak, sen dili ve ben dili, empati, yazılı iletişim kurmak, biçimsel (formal) iletişim kurmak, biçimsel olmayan (informal) iletişim kurmak, örgüt dışı iletişim kurmak, hayır diyebilme.

Communıcatıon Skılls

Electıve

Concept and process of communication, verbal and non-verbal communication, the importance of choosing the appropriate language, empathy, written communication, establishing formal and informal communication, communicating with external organisation, rejecting.

 

 

 

542512205

Kalite Güvencesi Ve Standartları

2

0

2

3

Seçmeli

Standardizasyon, Kalite ve kalite kavramı;kalite güvence; mesleki standartlar, EFQM mükemmellik modeli, EFQM mükemmellik modeli, stratejik yönetim, süreç yönetim sistemi, kaynak yönetim sistemi.

Qualıty Assrance And Standards

Elective

Standardization, quality and quality concept, quality assurance; Professional standards, EFQM excellence model, strategic management, process management system, resource management system.

 

 

 

 

542512206

İşaret Dili

2

0

2

3

Seçmeli

Türkçe İşaret Dili'nin alfabesi, temel kelime ve dilbilgisi yapılarını öğreterek dersi alan öğrencilerin işitme engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamaktır. Engelli bireylerin sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmesine katkı sağlamak ve engellilere sunulan sağlık hizmetlerinde iletişimi kolaylaştırmak, ayrıca sağlık personellerimizin farkındalığını arttırmayı hedeflemektedir

Sign language

Elective

Turkish gesture alphabet, to teach basic vocabulary and grammar structures so that the studens who take the course communicate with the hearing impaired through this language, to contribute to making disabled people more able to benefit from health services and to facilitate communication in health services provided to disabled people, it also aims to raise awareness of our healthcare personel.

542521101

Ortopedik Hastalıklarda Fizyoterapi Teknikerliği Yaklaşımı

2

0

2

4

Zorunlu

Ortopedik hastalıklara giriş, kırıklı hastaya yaklaşım ve kırık iyileşmesi,  kırıklı hastada fizyoterapi, Osteoartritli hastada fizyoterapi , tuzak nöropati,  yumuşak doku romatizmaları, üst ekstremite ortopedik hastalıklarında fizyoterapi, alt ekstremite ortopedik hastalıklarında fizyoterapi,  menisküs ve ön çapraz bağ yaralanmaları,  skolyozda fizyoterapi, ayak ve ayak bileği hastalıklarında fizyoterapi, ortopedik hastalıklarda görülen komplikasyonlar ve fizyoterapi yaklaşımları

14 omurgada görülen hastalıklar

Physiotherapy Technician Approach in Orthopedic Diseases

Compulsory

Structure of DNA and RNA, DNA replication, types of mutation, DNA isolation methods, DNA isolation from human blood, determining the quantity using spectrophotometric methods, electrophoretic techniques, polymerase chain reaction (PCR) and PCR applications, restriction enzymes and analysis, , PCR_RFLP analysis, southern, northern and western blotting techniques, basic principles of DNA cloning.

 

542521102

Romatizmal Hastalıklarda Fizyoterapi Teknikerliği Yaklaşımı

2

0

2

4

Zorunlu

Bağışıklık, enflamasyon ve ağrı, Romatizmal Hastalıklara Giriş, Osteoartirit , Romatoid artirit,  Ankilozan spondilit,  Osteoporoz,  Sistemik Lupus Eritmatozus, İdiopatik İnflamatuar Miyopatiler, Bölgesel Ağrı Sendromları bel, sırt, omuz ve boyun ağrısı, Gut, psödogut,  Enfeksiyöz hastalıklar; Septik artrit, Viral artrit, laym hastalığı, ateşli romatizma,  Fibromyalji ve Myofasial Ağrı Sendromu, Romatizmal Hastalıklarda akut, subakut, kronik ağrılar.

Physiotherapy Technique Approach in Rheumatic Diseases

Compulsory

Immune, inflammation and pain, Introduction to Rheumatic Diseases, Osteoarthritis, Rheumatoid arthritis, Ankylosing spondylitis, Osteoporosis, Systemic Lupus Erythematosus, Idiopathic Inflammatory Myopathies, Regional Pain Syndrome waist, back, shoulder and neck pain, Gout, pseudogout, Infectious diseases; Septic arthritis, viral arthritis, layman's disease, febrile rheumatism, fibromyalgia and myofascial pain syndrome, acute, subacute, chronic pain in rheumatic diseases

542521103

Nörolojik Hastalıklarda Fizyoterapi Teknikerliği Yaklaşımı

2

0

2

4

Zorunlu

Nörolojik rehabilitasyona giriş ve genel kavramlar, Nörolojik hastaya yaklaşım ve nörofizyolojik egzersizler, Denge ve koordinasyon bozuklukları ve fizyoterapi, Serebrovasküler hastalıklar ve hemiplejik hastada rehabilitasyon, Omirilik yaralanmalı hastada FTR,  Serebral palsi ve fizyoterapi,  Parkinson hastalığı ve rehabilitasyonu, Demiyelinizan hastalıklar - Multiple skleroz ve rehabilitasyonu,  Polinöropatiler ve fizyoterapi,  Kafa travmaları ve travmatik beyin hasarında rehabilitasyonu,  Periferik sinir yaralanmaları ve rehabilitasyonu,

Physiotherapy Technique Approach in Neurological Diseases

Compulsory

Introduction to neurological rehabilitation and general concepts, Neurophysiological approach and neurophysiological exercises, Balance and coordination disorders and physiotherapy, Cerebrovascular diseases and rehabilitation in hemiplegic patients, FTR in cerebral palsy, Physiotherapy, Cerebral palsy and rehabilitation, Demyelinating diseases, Multiple sclerosis and rehabilitation , Polyneuropathies and physiotherapy, Head trauma and rehabilitation in traumatic brain injury, Peripheral nerve injuries and rehabilitation,

542521104

Fizyoterapide Ortez Protez Kullanımı

2

0

2

4

Zorunlu

Genel tanımlar, Ön ayak hastalıkları,  Kısa yürüme cihazları,  Uzun yürüme cihazları,  Bel kemerli uzun yürüme cihazları,  Gövde ortezleri, Hastalıklara göre ortezler, Ortezlerin uygulanışı, Üst ekstremite ortezleri, Üst ekstremite ortezleri, Brachial pleksus yaralanmalarında ortezler, Servical collar tip ortezler, Sinir yaralanmaları ve ortezler

Physiotherapy Orthotic Denture Use

Compulsory

Orthoses according to diseases, Orthotics, Upper extremity orthoses, Upper extremity orthoses, Orthoses in brachial plexus injuries, Servical collar type orthoses, Nerve palsy, Orthoses according to diseases, Long extremity orthoses, Long walk devices, Long walk devices with waist arch, injuries and orthoses

542521105

Masaj Teknikleri ve Uygulamaları-II

0

4

2

3

Zorunlu

Terapötik masajın tanımı ve tarihçesi, Masajın kullanım alanları ve kontraendikasyonları, Klasik masajın etkileri, Masaj ve Ağrı, Masaj uygulamasında genel prensipler, Masaj hareketleri, Mekanik masaj yöntemleri, Alt ekstremite masajı, Üst ekstremite masajı,  Sırt masajı, Karın masajı,  Yüz masajı, Konnektif dokunun yapı ve fonksiyonu. Konnektif doku masajının tarihi, mekanizması. Dokuda meydana gelen değişiklikler, ağrı kontrolü, Konnektif doku muayenesi. Muayene ile meydana gelen reaksiyonların değerlendirilmesi, Konnektif doku masajının çeşitli hastalıklarda kullanılması,  Bölgelere gore konnektif doku uygulamaları: Temel bölge, Alt torakal bölge, skapular bölge ve interskapular bölge,  Servikal bölge, oksipital bölge, üst ekstremite bölgesi, alt ekstremite bölgesi

Massage Techniques and Applications-II

Compulsory

Massage and pain, General principles in massage practice, Massage movements, Mechanical massage methods, Lower extremity massage, Upper extremity massage, Back massage, Abdominal massage, Facial massage, Connexion touch structure and function. The history, mechanism of connective tissue massage. Changes in the tissues, pain control, connective tissue examination. Use of connective tissue massage in various diseases, Gore connective tissue applications in the zone: Basic region, Lower thoracic region, Scapular region and interscapular region, Cervical region, Occipital region, Upper extremity region, Lower extremity region

542521106

Araştırma Projesi I

0

2

1

2

Seçmeli

Bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili veri kaynakları hazırlama ve toplama   gibi   bilgilerin   elde   edilmesi   ve   bunların   bilimsel yöntemlerle işlenmesi

Research Project- I

Elective

Gaining the knowledge of data gathering and preparation of data sources related to scientific research methods and applications of scientific methods. 

542521201

Sağlık Hukuku

2

0

2

3

Seçmeli

Sağlık alanındaki sorumluluğun esasları, unsurları, ilkeleri ve uygulamada konuya ilişkin Yargıtay kararları, dersin temel konusunu oluşturacaktır. Kuşkusuz çok geniş bir alan olan konu, içerik olarak lisans eğitimi ile temel bilgiyi alma amacı doğrultusunda sınırlanacak ve bu amaca hizmet edecek şekilde belirlenecektır.

Health Law

Elective

The principles, elements, principles and responsibilities of the Supreme Court of Appeals in the field of health will form the basis of the course. Undoubtedly, the issue, which is a very wide field, will be determined in terms of content to be limited in the direction of obtaining undergraduate education and basic knowledge and serving this purpose.

542521202

İlk Yardım

2

0

2

3

Seçmeli

İnsan vücudunun tanınması, genel ilk yardım konuları, hasta/yaralının olay yeri değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, zehirlenmelerde ilkyardım, hayvan ısırmalarında ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, hasta/yaralı taşımalarında ilk yardım.

Fırst Aıd

Elective

Recognition of the human body, general first aid, evaluating the scene of patient/injured, basic life support, first aid in bleeding, first aid in injuries, first aid in freeze bun and heatstroke, first aid in fractures, dislocations and strain, first aid in poisoning, first aid in animal bites, first aid in choking, first aid in transporting patient/injured.

542521203

Klinik Mikrobiyoloji

2

0

2

3

Seçmeli

Klinik bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji ve immünoloji

Clinical Microbiology

Elective

Clinical bacteriology, virology, parasitology, mycology and immunology

542521204

Beslenme İlkeleri

2

0

2

3

Seçmeli

Beslenme ve sağlık arasındaki ilişki, makro ve mikro besin ögeleri, enerji metabolizması, enzimler, hormonlar, nükleik asitler, fonksiyonel besinler, katkı maddeleri, besin grupları ve sağlıklı beslenme modellerini inceler           

Prıncıples Of Nutrıtıon

Elective

Relationship of nutrition and health, macro and micro nutrients, energy metabolism, enzymes, hormones, nucleic acids, functional food, additives, nutrient groups and healthy nutrition models.                                              

 

 

 

 

 

 

542521205

Fizik Tedavide Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

3

Seçmeli

Hasta hikayesi alma, postür analizi, antropometrik ölçümler, kas kuvveti ölçme, normal eklem hareketi analizi

Measurement and Evaluation in Physical Therapy

Elective

Patient story taking, posture analysis, anthropometric measurements, muscle strength measurement, normal joint motion analysis

 

 

 

 

 

 

 

 

542521206

Müzik

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Seçmeli

Nefes ve ses çalışmaları, ses Sağlığının korunması, oturarak ve ayakta çalışmanın kuralları, bireysel ve grup çalışmaları, koro eğitimi çalışmalarına giriş, folk-müzik “halay başı kim çeker”, “çamdam sakız akıyor” adlı iki sesli türkü çalışması, İstiklal Marşını koro ile okuma çalışmaları, İstiklal Marşını solo okuma çalışmaları, mutluluk şarkısı (kanon yapma), taşa çaldım ayvam ile narımı adlı türkü çalışması, gül ağacı değilem adlı Türk sanat müziği şarkısı, öğretmen marşı ve yemen türküsü.

Music

Elective

Breathing and voice exercises, sound health protection, the rules of sitting and standing work individual and group work, choral education introduction to the study of folk-music “halay head who pulls”, “gum out the window flows” that are named two voice turku study, studies, reading of the national anthem with the chorus of the national anthem and reading of the solo work, happy songs (kanon), ı named quince and pomegranate stone stole the turku study, named rosewood degilem turkish art music in the song, the teacher's anthem, and the ballad of yemen.

542522101

Halk Sağlığı

2

0

2

4

Seçmeli

Temel halk sağlığına giriş, sağlık yönetimi, çocuk ve  adolesan sağlığı, toplum beslenmesi, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, epidemiyolojik yöntemler, çevre sağlığı, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele, sağlık eğitimi ve okul sağlığı.

Publıc Health

Elective

Introduction to basic public health, healthcare management, child and adolescent health, community nutrition, control of contagious diseases, epidemiological methods, environmental health, fighting tobacco addiction, health education and school health. 

542522102

Özel Eğitimde Terapi ve Uygulamalar

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

5

Zorunlu

Özel eğitim nedir, Özel eğitimin kapsamı, Özel Eğitimde görev alan meslek grupları, duysal engellilik, Zihinsel engellilik, Zihinsel engelilik,duysal engellilik, işitme engelliler, fiziksel engelliler, konuşma engelliler, görme engelliler.

Therapy and Practices in Special Education

Compulsory

Occupational groups in special education, mental retardation, mental retardation, mental retardation, hearing impairments, hearing impairments, physical impairments, speech impairments, visual impairments.

542522103

Kinezyoloji

2

1

2

5

Zorunlu

Kinezyolojiye giriş,  Kemik doku ve kemikler, Konnektif doku,  Kas çeşitleri ve özellikleri,  Kıkırdak ve eklemler,  Vertebralar,  Pelvis, Kalça eklemi,  Diz bölgesi, Ayak ve ayak bileği bölgesi, Omuz eklemi, Dirsek-el bileği bölgesi, Yürüme analizi

 

Kinesiology

Compulsory

Introduction to kinesiology, Bone tissue and bones, Connective tissue, Muscle types and properties, Cartilage and joints, Vertebras, Pelvis, Hip joint, Knee region, Foot and ankle region

235121312

Ahilik Kültür Ve Meslek Ahlakı

 

 

2

 

 

0

 

 

2

 

 

2

Zorunlu

Ahiliğin kaynakları, Anadolu’da Ahiliğin ortaya çıkışı, meslek ve ahlak, Ahi Evran ve diğer Kırşehir büyükleri, Türkiye Selçukluları döneminde yaşamış Krşehir büyükleri, Ahiliğin Anadolu’daki faaliyetleri ve temel özellikleri, Osmanlı’dan günümüze Ahilik teşkilatı, günümüzde Ahilik

Akhism Culture and Proffesıonal Ethıcs

 

Compulsory

Sources of Akhism, the emergence of Akhism in Anatolia, occupation and morality, AhiEvran and the other known people of Kırşehir, known people who lived in the period of Turkey Seljuks of Kırşehir, the activities and basic characteristics of Akhism in Anatolia, Akhism organization from the Ottoman Empire to today, Akhism today

542522104

Mesleki Uygulama

0

4

2

4

Zorunlu

Madde ve enerjinin özellikleri, iyonize edici radyasyonlarla madde arasındaki  enerji  nakli,  radyofarmasötikler,  radyasyondan korunma, radyasyonun genetik etkisi ve hücre içi yanıt, nükleer tıpta  kullanılan cihazlar ve  kalite kontrolü, nükleer tıpta  dozlar, birimler ve pozisyonlar, nükleer tıp metodları ile sistemlerin incelenmesi.

Mesleki Uygulama

Compulsory

Properties of matter and energy, energy transfer between matter and ionising radiation, radiopharmaceuticals, radiation protection, genetic effects of radiation and intracellular response, equipment used in nuclear medicine and quality control, doses in nuclear medicine, units and positions, investigation of the systems using nuclear medicine methods.

542522105

Araştırma Projesi-II

0

2

1

3

Zorunlu

Edinilen bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili veri kaynakları hazırlama ve toplama gibi bilgileri kullanarak bir araştırma projesi gerçekleştirmek. 

Research Project-II

Compulsory

Conducting a research project using the obtainedresearchskills.                                

542522201

Hasta Psikolojisi Ve Kişilerarası İletişim

3

0

3

4

Seçmeli

 

 

İletişim, kişilerarası iletişim, sözlü iletişim, sözsüz iletişim, kişilerarası iletişim engelleri, empatik iletişim, ikna edici iletişim, psikolojide  temel  kavramlar,  hasta  ve  ailesi,  hasta  psikolojisi, sağlık çalışanları ve hasta iletişimi.

Patıent Psychology And Interpersonal Communıcatıons

Electıve

Communication, communications between individuals, verbal and non-verbal communication, interpersonal communication obstacles, empathic communication, convincing communication, basic concepts in Psychology, patient and patient’s family, the psychology of the patient, the communication between healthcare workers and patients.

542522202

Elektrik Elektronik

3

0

3

4

Seçmeli

Maddenin Yapısı, Elektrostatikte Temel Kavramlar, Coulomb kanunu, Elektrik alan, Elektriksel potansiyel, Elektrik devresi ve devre elemanları, Elektriksel enerjisi; tanımı ve çeşitleri, Doğru akım devreleri, Ohm Kanunu,Dirençlerin seri ve paralel bağlanması,Kirchoff Kanunları,Alternatif akım,Elektrik akımının etkileri,Elektrik enerjisinin kullanım alanları

Electrical Electronics

Electıve

Fundamentals of Electrostatics, Coulomb's law, Electric field, Electrical potential, Electrical circuit and circuit elements, Electrical energy; Definition and types, Direct current circuits, Ohm's Law, Series and parallel connection of resistances, Kirchoff's Laws, Alternating current, Effects of electric current, Usage of electric energy

542522203

Deontoloji ve Meslek Etiği

3

0

3

4

Seçmeli

Tıp  tarihi,  deontoloji, tıbbi  etik  ve  ahlak  kavramları, tıbbi  etiğe yaklaşım,  tıbbi  etik  ilkeleri,  hekim-hasta ilişkileri,  hasta  hakları, hasta hakları yönetmeliği, başlıca tıbbi etik sorunları, genetik araştırmalar ve deontoloji, ötenazi ve deontoloji, yardımcı üreme teknikleri ve deontoloji

               

Deontology And Professıonal Ethıcs

Electıve

The history of medicine, the term of medical ethics, medical ethics approaches, medical ethics policies, physician-patient relations, patient rights, patient rights regulations, main medical ethics problems, genetic research and deontology, euthanasia and deontology, assisted reproductive technology and deontology

542522204

Kaplıca Tedavisi

3

0

3

4

Seçmeli

Kaplıcaların genel özellikleri, kaplıca tedavisinin kullanılabileceği hastalık ve semptomlar, endikasyon ve kontraendikasyonlar, kaplıca bulunan şehirler, kaplıca sularının özellikleri.

Spa Treatment

Electıve

General characteristics of spas, diseases and symptoms that can be used for spa treatment, indications and contraindications, cities with spas, properties of spa waters.